[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

[PATCH] Polish translation for subversion messages

From: Marcin Kasperski <Marcin.Kasperski_at_softax.com.pl>
Date: 2004-05-05 01:04:14 CEST

Attached initial version of Polish translation for subversion messages,
created starting from subversion.pot generated on subversion trunk
r9607.
I hope that the translation is complete, obviously it would benefit from
review.

As I do not know how to do it, I have not tried compiling or using this
file. Instructions appreciated, bugreports too.

I attempted to keep two recommendations found on mailing list (UTF-8 and
no Content-Type), let me know if I missed something important else.

Contact note: although I send this mail from my business email
Marcin.Kasperski@softax.com.pl (having this address already subscribed),
I'd prefer to discuss this translation using my private email
(Marcin.Kasperski@acn.waw.pl). Or on the subversion mailing list...

Organizational question: in case my translation is accepted, am I
expected to regularly monitor subversion repository for changes and
msgmerge them or can I expect to be somehow notified that such update
would be worthful considering recent message change or approaching
release?

# Polish translations for Subversion
# Polskie tłumaczenie komunikatów Subversion.
# Copyright (C) 2004 CollabNet.
# This file is distributed under the same license as the subversion package.
# Autor: Marcin Kasperski <Marcin.Kasperski@acn.waw.pl>, 2004.
#
# Stosowana jest następująca terminologia dla kluczowych terminów:
# path - ścieżka
# URL - URL
# file - plik
# directory - katalog
# update - aktualizacja
# commit - zatwierdzenie
# version control - zarządzanie wersjami
# repository - repozytorium
# branch - odgałęzienie
# tag - tag
# merge - łączenie zmian
# conflict - konflikt
# property - atrybut
# revision - wersja
# revision property - atrybut wersji
# log message - opis zmian
# scheduled - zlecony
# node - obiekt
# entry/item - element
# ancestry - pochodzenie
# working copy - kopia robocza
# working dir - bieżący katalog
# usage - wykorzystanie
# source - źródłowy
# destination - docelowy
# hook - skrypt (skrypt repozytorium)
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: subversion 1.1.0\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-02 21:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-05 00:42+0200\n"
"Last-Translator: Marcin Kasperski <Marcin.Kasperski@acn.waw.pl>\n"
"Language-Team: Polish <dev@subversion.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dev@subversion.tigris.org\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; \\\n"
" plural=n==1 ? 0 : \\\n"
" n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"

#: clients/cmdline/blame-cmd.c:152
#, c-format
msgid "Skipping binary file: '%s'\n"
msgstr "Pomijanie binarnego pliku: '%s'\n"

#: clients/cmdline/checkout-cmd.c:126
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a URL"
msgstr "'%s' nie wygląda na URL"

#: clients/cmdline/delete-cmd.c:49
msgid "Use --force to override this restriction"
msgstr "Użyj opcji --force aby obejść to ograniczenie"

#: clients/cmdline/diff-cmd.c:65
msgid "Can't open stdout"
msgstr "Błąd otwierania standardowego wyjścia"

#: clients/cmdline/diff-cmd.c:67
msgid "Can't open stderr"
msgstr "Błąd otwierania wyjścia błędu"

#: clients/cmdline/export-cmd.c:78
msgid ""
"Destination directory exists; please remove the directory or use --force to "
"overwrite"
msgstr ""
"Docelowy katalog już istnieje, usuń go lub podaj opcję --force by\n"
"został nadmazany\n"

#: clients/cmdline/help-cmd.c:35
msgid ""
"usage: svn <subcommand> [options] [args]\n"
"Type \"svn help <subcommand>\" for help on a specific subcommand.\n"
"\n"
"Most subcommands take file and/or directory arguments, recursing\n"
"on the directories. If no arguments are supplied to such a\n"
"command, it will recurse on the current directory (inclusive) by\n"
"default.\n"
"\n"
"Available subcommands:\n"
msgstr ""
"Wykorzystanie: svn <polecenie> [opcje] [argumenty] \n"
"Użyj komendy \"svn help <polecenie>\" by uzyskać pomoc na temat podanego\n"
"polecenia.\n"
"\n"
"Większość poleceń wymaga podania jako argumentów plików i/lub\n"
"katalogów. Katalogi są zwykle przetwarzane rekurencyjnie (wraz z\n"
"podkatalogami). W razie braku argumentów większość poleceń działa\n"
"na bieżącym katalogu.\n"
"\n"
"Dostępne są następujące polecenia:\n"

#: clients/cmdline/help-cmd.c:46
msgid ""
"Subversion is a tool for version control.\n"
"For additional information, see http://subversion.tigris.org/\n"
"\n"
msgstr ""
"Subversion jest narzędziem zarządzania wersjami.\n"
"Szczegółowe informacje - patrz http://subversion.tigris.org/\n"
"\n"

#: clients/cmdline/help-cmd.c:63
msgid ""
"The following repository access (RA) modules are available:\n"
"\n"
msgstr "Są dostępne następujące moduły dostępu do repozytorium (RA):\n\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:64
#, c-format
msgid "Path: %s\n"
msgstr "Ścieżka: %s\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:74 svnlook/main.c:726
#, c-format
msgid "Name: %s\n"
msgstr "Nazwa: %s\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:80
#, c-format
msgid "URL: %s\n"
msgstr "URL: %s\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:87
#, c-format
msgid "Repository: %s\n"
msgstr "Repozytorium: %s\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:92
#, c-format
msgid "Repository UUID: %s\n"
msgstr "UUID repozytorium: %s\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:101
msgid "Node Kind: file\n"
msgstr "Rodzaj obiektu: plik\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:111
msgid "Node Kind: directory\n"
msgstr "Rodzaj obiektu: katalog\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:117
msgid "Node Kind: none\n"
msgstr "Rodzaj obiektu: brak\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:122
msgid "Node Kind: unknown\n"
msgstr "Rodzaj obiektu: nieznany\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:129
msgid "Schedule: normal\n"
msgstr "Zlecenie: normalne\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:133
msgid "Schedule: add\n"
msgstr "Zlecenie: dodaj\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:137
msgid "Schedule: delete\n"
msgstr "Zlecenie: skasuj\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:141
msgid "Schedule: replace\n"
msgstr "Zlecenie: zastąp\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:155
#, c-format
msgid "Copied From URL: %s\n"
msgstr "Skopiowane z URL: %s\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:167
#, c-format
msgid "Last Changed Author: %s\n"
msgstr "Autor ostatniej zmiany: %s\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:175
msgid "Last Changed Date"
msgstr "Data ostatniej zmiany"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:179
msgid "Text Last Updated"
msgstr "Treść ostatnio aktualizowana"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:183
msgid "Properties Last Updated"
msgstr "Atrybuty ostatnio aktualizowane"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:189
#, c-format
msgid "Checksum: %s\n"
msgstr "Suma kontrolna: %s\n"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:196
#, c-format
msgid "Conflict Previous Base File: %s\n"
msgstr "Wersja bazowa pliku w chwili wystąpienia konfliktu: %s"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:203
#, c-format
msgid "Conflict Previous Working File: %s\n"
msgstr "Wesja robocza pliku w chwili wystąpienia konfliktu: %s"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:210
#, c-format
msgid "Conflict Current Base File: %s\n"
msgstr "Wersja bieżąca (repozytorium) pliku w chwili wystąpienia konfliktu: %s"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:217
#, c-format
msgid "Conflict Properties File: %s\n"
msgstr "Plik z opisem konfliktu atrybutów: %s"

#: clients/cmdline/info-cmd.c:294
#, c-format
msgid ""
"%s: (Not a versioned resource)\n"
"\n"
msgstr ""
"%s: (nie podlega zarządzaniu wersjami)\n"
"\n"

#: clients/cmdline/log-cmd.c:208
msgid "(no author)"
msgstr "(brak autora)"

#: clients/cmdline/log-cmd.c:230
msgid "(no date)"
msgstr "(brak daty)"

#: clients/cmdline/main.c:64
msgid "force operation to run"
msgstr "wymuś wykonanie operacji"

#: clients/cmdline/main.c:66
msgid "force validity of log message source"
msgstr "wymuś uznanie opisu zmian za poprawny"

#: clients/cmdline/main.c:67 clients/cmdline/main.c:68 svnadmin/main.c:180
#: svnadmin/main.c:183 svnlook/main.c:89 svnlook/main.c:92
msgid "show help on a subcommand"
msgstr "wyświetl tekst pomocy dla polecenia"

#: clients/cmdline/main.c:69
msgid "specify commit message ARG"
msgstr "użyj podanego tekstu jako opisu zmian"

#: clients/cmdline/main.c:70
msgid "print as little as possible"
msgstr "wypisuj jak najmniej informacji"

#: clients/cmdline/main.c:71
msgid "descend recursively"
msgstr "przetwarzaj katalogi wraz z podkatalogami"

#: clients/cmdline/main.c:72
msgid "operate on single directory only"
msgstr "działaj tylko w jednym katalogu, bez podkatalogów"

#: clients/cmdline/main.c:74
msgid ""
"ARG (some commands also take ARG1:ARG2 range)\n"
" A revision argument can be one of:\n"
" NUMBER revision number\n"
" \"{\" DATE \"}\" revision at start of the "
"date\n"
" \"HEAD\" latest in repository\n"
" \"BASE\" base rev of item's working "
"copy\n"
" \"COMMITTED\" last commit at or before "
"BASE\n"
" \"PREV\" revision just before COMMITTED"
msgstr ""
"ARG (niektóre polecenia obsługują też zapis ARG1:ARG2 - zakres)\n"
" Jako numer wersji można podać jedno z:\n"
" NUMER faktyczny numer wersji\n"
" \"{\" DATA \"}\" wersja na początku podanego dnia\n"
" \"HEAD\" najnowsza wersja w repozytorium\n"
" \"BASE\" wersja, na bazie której jest rozwijana kopia robocza\n"
" \"COMMITTED\" ostatnia modyfikacja nie późniejsza niż BASE\n"
" \"PREV\" wersja poprzedzająca COMMITTED\n"

#: clients/cmdline/main.c:88
msgid "read data from file ARG"
msgstr "pobieraj dane z pliku ARG"

#: clients/cmdline/main.c:90
msgid "give output suitable for concatenation"
msgstr "generuj wynik w sposób umożliwiający konkatenację"

#: clients/cmdline/main.c:92
msgid "treat value as being in charset encoding ARG"
msgstr "zakładaj iż parametry są podane w kodowaniu ARG"

#: clients/cmdline/main.c:93
msgid "print client version info"
msgstr "podaj wersję klienta"

#: clients/cmdline/main.c:94
msgid "print extra information"
msgstr "podaj dodatkowe informacje"

#: clients/cmdline/main.c:95
msgid "display update information"
msgstr "podaj informacje o możliwych aktualizacjach"

#: clients/cmdline/main.c:97
msgid "specify a username ARG"
msgstr "użyj ARG jako nazwy użytkownika"

#: clients/cmdline/main.c:99
msgid "specify a password ARG"
msgstr "użyj ARG jako hasła"

#: clients/cmdline/main.c:100
msgid "pass ARG as bundled options to GNU diff"
msgstr "przekaż ARG jako opcję GNU diff"

#: clients/cmdline/main.c:102
msgid "pass contents of file ARG as additional args"
msgstr "potraktuj zawartość pliku ARG jako dodatkowe parametry"

#: clients/cmdline/main.c:103
msgid "output in XML"
msgstr "generuj wynik w formacie XML"

#: clients/cmdline/main.c:104
msgid "use strict semantics"
msgstr "używaj ścisłej semantyki"

#: clients/cmdline/main.c:106
msgid "do not cross copies while traversing history"
msgstr "prezentuj tylko historię od ostatniego kopiowania"

#: clients/cmdline/main.c:108
msgid "disregard default and svn:ignore property ignores"
msgstr ""
"nie pomijaj plików zwykle ignorowanych (czy to ze względu na domyślne\n"
"ustawienia, czy to ze względu na atrybut svn:ignore)"

#: clients/cmdline/main.c:110
msgid "do not cache authentication tokens"
msgstr "nie zapamiętuj danych uwierzytelniających"

#: clients/cmdline/main.c:112
msgid "do no interactive prompting"
msgstr "nie zadawaj żadnych interaktywnych pytań"

#: clients/cmdline/main.c:114
msgid "try operation but make no changes"
msgstr ""
"próbne wykonanie - zasymuluj wykonanie operacji ale nie zapisuj\n"
"żadnych zmian"

#: clients/cmdline/main.c:116 svnlook/main.c:110
msgid "do not print differences for deleted files"
msgstr "nie wypisuj zmian w plikach, które zostały skasowane"

#: clients/cmdline/main.c:118
msgid "notice ancestry when calculating differences"
msgstr "uwzględniaj pochodzenie przy wyliczaniu różnic"

#: clients/cmdline/main.c:120
msgid "ignore ancestry when calculating merges"
msgstr "nie uwzględniaj pochodzenia przy wyliczaniu zmian do dołączenia"

#: clients/cmdline/main.c:122
msgid "use ARG as diff command"
msgstr "użyj ARG jako polecenia diff (porównującego)"

#: clients/cmdline/main.c:124
msgid "use ARG as merge command"
msgstr "użyj ARG jako polecenia merge (łączącego)"

#: clients/cmdline/main.c:126
msgid "use ARG as external editor"
msgstr "użyj ARG jako polecenia uruchamiającego edytor tekstu"

#: clients/cmdline/main.c:128
msgid "use ARG as the older target"
msgstr "użyj ARG jako starszego obiektu"

#: clients/cmdline/main.c:130
msgid "use ARG as the newer target"
msgstr "użyj ARG jako nowszego obiektu"

#: clients/cmdline/main.c:132
msgid "operate on a revision property (use with -r)"
msgstr "działaj na atrybucie wersji (do użycia wraz z -r)"

#: clients/cmdline/main.c:134
msgid "relocate via URL-rewriting"
msgstr "zmień URL repozytorium"

#: clients/cmdline/main.c:136 svnadmin/main.c:222
msgid "read user configuration files from directory ARG"
msgstr "pobierz konfigurację użytkownika z katalogu ARG"

#: clients/cmdline/main.c:138
msgid "enable automatic properties"
msgstr "używaj automatycznych atrybutów"

#: clients/cmdline/main.c:140
msgid "disable automatic properties"
msgstr "nie używaj automatycznych atrybutów"

#: clients/cmdline/main.c:165
msgid ""
"Put files and directories under version control, scheduling\n"
"them for addition to repository. They will be added in next commit.\n"
"usage: add PATH...\n"
msgstr ""
"Obejmij podane pliki i katalogi zarządzaniem wersjami, zlecając ich\n"
"dodanie do repozytorium. Zostaną one umieszczone w repozytorium w\n"
"trakcie najbliższego zatwierdzania. \n"
"Wykorzystanie: add ŚCIEŻKA..."

#: clients/cmdline/main.c:172
msgid ""
"Output the content of specified files or\n"
"URLs with revision and author information in-line.\n"
"usage: blame TARGET...\n"
msgstr ""
"Wypisz zawartość podanych plików (wskazanych przez ścieżkę lub URL) w\n"
"połączeniu z informacją o wersji w jakiej został ostatnio zmieniony\n"
"każdy wiersz i o autorze tej zmiany.\n"
"Wykorzystanie: blame OBIEKT... "

#: clients/cmdline/main.c:178
msgid ""
"Output the content of specified files or URLs.\n"
"usage: cat TARGET...\n"
msgstr ""
"Wypisz treść podanych plików (wskazanych przez ścieżkę lub URL).\n"
"Wykorzystanie: cat OBIEKT..."

#: clients/cmdline/main.c:183
msgid ""
"Check out a working copy from a repository.\n"
"usage: checkout URL... [PATH]\n"
"\n"
" Note: If PATH is omitted, the basename of the URL will be used as\n"
" the destination. If multiple URLs are given each will be checked\n"
" out into a sub-directory of PATH, with the name of the sub-directory\n"
" being the basename of the URL.\n"
msgstr ""
"Pobierz kopię roboczą z repozytorium.\n"
"Wykorzystanie: checkout URL... [ŚCIEŻKA]\n"
"\n"
" Uwaga: jeśli parametr ŚCIEŻKA nie jest podany, zostanie ustalony na\n"
" podstawie URL. Jeśli podano kilka URLi, każdy z nich zostanie\n"
" pobrany do osobnego podkatalogu w ramach katalogu zadanego\n"
" parametrem ŚCIEŻKA, przy czym nazwy podkatalogów zostaną ustalone na\n"
" podstawie URLa.\n"

#: clients/cmdline/main.c:193
msgid ""
"Recursively clean up the working copy, removing locks, resuming\n"
"unfinished operations, etc.\n"
"usage: cleanup [PATH...]\n"
msgstr ""
"Rekurencyjnie uporządkuj kopię roboczą, usuwając blokady, kończąc\n"
"przerwane operacje itp.\n"
"Wykorzystanie: cleanup [ŚCIEŻKA...]\n"

#: clients/cmdline/main.c:199
msgid ""
"Send changes from your working copy to the repository.\n"
"usage: commit [PATH...]\n"
"\n"
" A log message must be provided, but it can be empty. If it is not\n"
" given by a --message or --file option, an editor will be started.\n"
msgstr ""
"Zatwierdź zmiany dokonane w kopii roboczej zapisując je\n"
"w repozytorium.\n"
"Wykorzystanie: commit [ŚCIEŻKA...]\n"
"\n"
" Zatwierdzenie wymaga podania opisu zmian (może być pusty). Jeśli\n"
" nie podano go za pośrednictwem opcji --message lub --file, zostanie\n"
" uruchomiony edytor tekstu.\n"

#: clients/cmdline/main.c:209
msgid ""
"Duplicate something in working copy or repository, remembering history.\n"
"usage: copy SRC DST\n"
"\n"
" SRC and DST can each be either a working copy (WC) path or URL:\n"
" WC -> WC: copy and schedule for addition (with history)\n"
" WC -> URL: immediately commit a copy of WC to URL\n"
" URL -> WC: check out URL into WC, schedule for addition\n"
" URL -> URL: complete server-side copy; used to branch & tag\n"
msgstr ""
"Skopiuj obiekt w ramach kopii roboczej lub w ramach repozytorium,\n"
"zapamiętując jego historię.\n"
"Wykorzystanie: copy ŹRÓDŁO CEL\n"
"\n"
" Tak ŹRÓDŁO, jak CEL mogą być bądź ścieżkami w ramach kopii roboczej,\n"
" bądź URLami, zależnie od zapisu operacja ma następującą sementykę:\n"
" Kopia robocza -> Kopia robocza: skopiuj ale nie zatwierdzaj zmian,\n"
" zmiana musi zostać zatwierdzona by trafiła do repozytorium.\n"
" Kopia robocza -> URL: skopiuj dane z katalogu roboczego pod\n"
" podany URL i natychmiast zatwierdź zmiany, zapisując je\n"
" w repozytorium.\n"
" URL -> Kopia robocza: skopiuj dane z URL do kopii roboczej ale nie\n"
" zatwierdzaj zmian, zmiana musi zostać zatwierdzona by trafiła\n"
" do repozytorium.\n"
" URL -> URL: kopiowanie wyłącznie po stronie repozytorium, natychmiastowo\n"
" zatwierdzane i nie wprowadzajace zmian w kopii roboczej;\n"
" zapis często używany do tworzenia odgałęzień i tagów.\n"

#: clients/cmdline/main.c:222
msgid ""
"Remove files and directories from version control.\n"
"usage: 1. delete PATH...\n"
" 2. delete URL...\n"
"\n"
" 1. Each item specified by a PATH is scheduled for deletion upon\n"
" the next commit. Files, and directories that have not been\n"
" committed, are immediately removed from the working copy.\n"
" PATHs that are, or contain, unversioned or modified items will\n"
" not be removed unless the --force option is given.\n"
"\n"
" 2. Each item specified by a URL is deleted from the repository\n"
" via an immediate commit.\n"
msgstr ""
"Usunięcie plików lub katalogów z zarządzania wersjami.\n"
"Wykorzystanie: 1. delete ŚCIEŻKA...\n"
" 2. delete URL...\n"
"\n"
" 1. Dla każdego elementu podanego w ramach ŚCIEŻKI zlecane jest\n"
" usunięcie przy najbliższym zatwierdzaniu. Pliki i katalogi które\n"
" nie były zatwierdzone są natychmiastowo usuwane z kopii\n"
" roboczej. Jeśli ŚCIEŻKA nie podlega zarządzaniu wersjami,\n"
" zawiera elementy nie podlegające zarządzaniu wersjami lub\n"
" zawiera elementy, które zostały zmodyfikowane, nie zostanie\n"
" skasowana, chyba że podano opcję --force.\n"
" 2. Każdy z elementów podanych w formie URL jest kasowany z\n"
" repozytorium, przy czym operacja ta jest natychmiastowo\n"
" zatwierdzana.\n"

#: clients/cmdline/main.c:239
msgid ""
"Display the differences between two paths.\n"
"usage: 1. diff [-r N[:M]] [--old OLD-TGT] [--new NEW-TGT] [PATH...]\n"
" 2. diff -r N:M URL\n"
" 3. diff [-r N[:M]] URL1[@N] URL2[@M]\n"
"\n"
" 1. Display the differences between OLD-TGT and NEW-TGT. PATHs, if\n"
" given, are relative to OLD-TGT and NEW-TGT and restrict the output\n"
" to differences for those paths. OLD-TGT and NEW-TGT may be working\n"
" copy paths or URL[@REV].\n"
"\n"
" OLD-TGT defaults to the path '.' and NEW-TGT defaults to OLD-TGT.\n"
" N defaults to BASE or, if OLD-TGT is an URL, to HEAD.\n"
" M defaults to the current working version or, if NEW-TGT is an URL,\n"
" to HEAD.\n"
"\n"
" '-r N' sets the revision of OLD-TGT to N, '-r N:M' also sets the\n"
" revision of NEW-TGT to M.\n"
"\n"
" 2. Shorthand for 'svn diff -r N:M --old=URL --new=URL'.\n"
"\n"
" 3. Shorthand for 'svn diff [-r N[:M]] --old=URL1 --new=URL2'\n"
"\n"
" Use just 'svn diff' to display local modifications in a working copy.\n"
msgstr ""
"Pokaż listę różnic pomiędzy dwoma obiektami.<\n"
"Wykorzystanie:\n"
" 1. diff [-r N[:M]] [--old STARY] [--new NOWY] [ŚCIEŻKA...]\n"
" 2. diff -r N:M URL\n"
" 3. diff [-r N[:M]] URL1[@N] URL2[@M]\n"
"\n"
" 1. Pokaż listę różnic między STARY a NOWY. ŚCIEŻKi, o ile są podane,\n"
" są traktowane jako względne w stosunku do STARY i NOWY i\n"
" ograniczają porównanie do podanych katalogów lub plików. Tak\n"
" STARY, jak NOWY mogą mieć formę bądź ścieżki w ramach kopii\n"
" roboczej, bądź też adresu w repozytorum - URL lub URL@WERSJA.\n"
"\n"
" Domyślną wartością STARY jest '.' (katalog bieżący) a domyślną\n"
" wartością NOWY jest STARY. Domyślną wartością N jest BASE lub,\n"
" jeśli STARY jest URLem, HEAD. Domyślną wartością M jest aktualna\n"
" wersja robocza lub, jeśli NOWY jest URLem, HEAD.\n"
"\n"
" '-r N' ustala wersję STARY na N, '-r N:M' dodatkowo ustala wersję\n"
" NOWY na M.\n"
"\n"
" 2. Skrót dla 'svn diff -r N:M --old=URL --new=URL'\n"
" (porównanie między dwoma wersjami podanego pliku lub katalogu).\n"
"\n"
" 3. Skrót dla 'svn diff [-r N[:M]] --old=URL1 --new=URL2'\n"
"\n"
" W szczególności prosty zapis 'svn diff' prezentuje zmiany\n"
" wprowadzone w kopii roboczej w stosunku do wersji pobranej z\n"
" repozytorium (zmiany do zatwierdzenia).\n"

#: clients/cmdline/main.c:274
msgid ""
"Create an unversioned copy of a tree.\n"
"usage: 1. export [-r REV] URL [PATH]\n"
" 2. export [-r REV] PATH1 [PATH2]\n"
"\n"
" 1. Exports a clean directory tree from the repository specified by\n"
" URL, at revision REV if it is given, otherwise at HEAD, into\n"
" PATH. If PATH is omitted, the last component of the URL is used\n"
" for the local directory name.\n"
"\n"
" 2. Exports a clean directory tree from the working copy specified by\n"
" PATH1, at revision REV if it is given, otherwise at WORKING, into\n"
" PATH2. If PATH2 is omitted, the last component of the PATH1 is used\n"
" for the local directory name. If REV is not specified, all local\n"
" changes will be preserved, but files not under version control will\n"
" not be copied.\n"
msgstr ""
"Eksport nie podlegającej zarządzaniu wersjami kopii drzewa katalogów.\n"
"Wykorzystanie: \n"
" 1. export [-r WERSJA] URL [ŚCIEŻKA]\n"
" 2. export [-r WERSJA] ŚCIEŻKA1 [ŚCIEŻKA2]\n"
"\n"
" 1. Eksportuje drzewo katalogów z repozytorium zadanego przez URL w\n"
" wersji WERSJA - a jeśli jej nie podano, w wersji HEAD. Dane\n"
" umieszczane są w katalogu ŚCIEŻKA, a jeśli go nie podano, w\n"
" katalogu o nazwie ustalonej na podstawie ostatniego elementu URL.\n"
"\n"
" 2. Eksportuje drzewo katalogów z kopii roboczej znajdującej się w\n"
" katalogu ŚCIEŻKA1, w wersji WERSJA a jeśli jej nie podano w wersji\n"
" roboczej. Dane są umieszczane w katalogu ŚCIEŻKA2, a jeśli go nie\n"
" podano, katalogu o nazwie ustalonej według ostatniego elementu\n"
" ŚCIEŻKA1. Jeśli WERSJA nie jest podana, wszystkie lokalne zmiany\n"
" zostaną zachowane (skopiowane), nie zostaną jednak skopiowane\n"
" pliki nie podlegające zarządzaniu wersjami."

#: clients/cmdline/main.c:298
msgid ""
"Describe the usage of this program or its subcommands.\n"
"usage: help [SUBCOMMAND...]\n"
msgstr ""
"Opisz sposób używania tego programu lub jednego z jego poleceń.\n"
"Wykorzystanie: help [POLECENIE...]\n"

#: clients/cmdline/main.c:307
msgid ""
"Commit an unversioned file or tree into the repository.\n"
"usage: import [PATH] URL\n"
"\n"
" Recursively commit a copy of PATH to URL.\n"
" If PATH is omitted '.' is assumed. Parent directories are created\n"
" as necessary in the repository.\n"
msgstr ""
"Umieść w repozytorium plik lub katalog dotychczas nie podlegajacy\n"
"zarządzaniu wesjami.\n"
"Wykorzystanie: import [ŚCIEŻKA] URL\n"
"\n"
" Rekurencyjnie zatwierdź kopiowanie ŚCIEŻKI do URL. Jeśli ŚCIEŻKA nie\n"
" jest podana, domyślną wartością jest '.'. W repozytorium są w razie\n"
" potrzeby tworzone brakujące katalogi nadrzędne.\n"

#: clients/cmdline/main.c:318
msgid ""
"Display information about a file or directory.\n"
"usage: info [PATH...]\n"
"\n"
" Print information about each PATH (default: '.').\n"
msgstr ""
"Przedstaw szczegółowe informacje o podanym pliku lub katalogu.\n"
"Wykorzystanie: info [ŚCIEŻKA]\n"
"\n"
" Wypisuje informacje o każdym z podanych parametrów (domyślnie o .\n"
" czyli katalogu bieżacym)."

#: clients/cmdline/main.c:325
msgid ""
"List directory entries in the repository.\n"
"usage: list [TARGET...]\n"
"\n"
" List each TARGET file and the contents of each TARGET directory as\n"
" they exist in the repository. If TARGET is a working copy path, the\n"
" corresponding repository URL will be used.\n"
"\n"
" The default TARGET is '.', meaning the repository URL of the current\n"
" working directory.\n"
"\n"
" With --verbose, the following fields show the status of the item:\n"
"\n"
" Revision number of the last commit\n"
" Author of the last commit\n"
" Size (in bytes)\n"
" Date and time of the last commit\n"
msgstr ""
"Wypisz zawartość katalogu w repozytorium.\n"
"Wykorzystanie: list [OBIEKT...]\n"
"\n"
" Dla każdego z parametrów, jeśli jest on katalogiem, wypisuje jego\n"
" zawartość, jeśli zaś jest plikiem, informacje o nim samym. Można\n"
" podawać bądź URLe, bądź też ścieżki w ramach kopii roboczej (w tym\n"
" drugim wypadku odpowiedni URL zostanie wyliczony automatycznie).\n"
"\n"
" Domyślnym parametrem jest '.', co oznacza wypisanie zawartości jaką\n"
" ma w repozytorium bieżący katalog.\n"
"\n"
" Dodatkowy parametr --verbose powoduje wypisanie dla każdego pliku\n"
" informacji o ostatniej zmianie (numer wersji, autor, data i czas)\n"
" oraz o rozmiarze pliku (w bajtach).\n"

#: clients/cmdline/main.c:346
msgid ""
"Show the log messages for a set of revision(s) and/or file(s).\n"
"usage: 1. log [PATH]\n"
" 2. log URL [PATH...]\n"
"\n"
" 1. Print the log messages for a local PATH (default: '.').\n"
" The default revision range is BASE:1.\n"
"\n"
" 2. Print the log messages for the PATHs (default: '.') under URL.\n"
" The default revision range is HEAD:1.\n"
"\n"
" With -v, also print all affected paths with each log message.\n"
" With -q, don't print the log message body itself (note that this is\n"
" compatible with -v).\n"
"\n"
" Each log message is printed just once, even if more than one of the\n"
" affected paths for that revision were explicitly requested. Logs\n"
" follow copy history by default. Use --stop-on-copy to disable this\n"
" behavior, which can be useful for determining branchpoints.\n"
"\n"
" Examples:\n"
" svn log\n"
" svn log foo.c\n"
" svn log http://www.example.com/repo/project/foo.c\n"
" svn log http://www.example.com/repo/project foo.c bar.c\n"
msgstr ""
"Podaj opisy zmian dla podanego zbioru wersji i/lub plików.\n"
"Wykorzystanie: \n"
" 1. log [ŚCIEŻKA]\n"
" 2. log URL [ŚCIEŻKA...]\n"
"\n"
" 1. Wypisz opisy zmian dla lokalnego pliku lub katalogu ŚCIEŻKA\n"
" (domyślnie: '.'). Domyślnym zakresem wersji jest BASE:1.\n"
"\n"
" 2. Wypisz opisy zmian dla pliku lub katalogu w repozytorium, gdzie\n"
" ŚCIEŻKi (domyślnie: '.') są podane względem URL. Domyślnym\n"
" zakresem wersji jest HEAD:1.\n"
"\n"
" Opcja -v powoduje dodatkowe podanie przy każdym opisie zmiany\n"
" wszystkich plików i katalogów które zostały przy jej okazji\n"
" zmienione. \n"
" Opcja -q powoduje nie wypisywanie samych tekstów opisujących zmiany\n"
" (warto zauważyć, że opcja ta może występować równocześnie z -v).\n"
"\n"
" Każdy opis zmiany jest wypisywany tylko raz, nawet jeśli zmiana\n"
" dotyczyła wielu spośród podanych plików. Prezentowana historia\n"
" domyślnie uwzględnia także zmiany wykonane przed kopiowaniem lub\n"
" przenoszeniem pliku. Opcja --stop-on-copy wyłącza to zachowanie, co\n"
" może być przydatne przy ustalaniu miejsca, w którym nałożono tag lub\n"
" rozpoczęto odgałęzienie.\n"
"\n"
" Przykłady:\n"
" svn log\n"
" svn log foo.c\n"
" svn log http://www.example.com/repo/project/foo.c\n"
" svn log http://www.example.com/repo/project foo.c bar.c\n"

#: clients/cmdline/main.c:378
msgid ""
"Apply the differences between two sources to a working copy path.\n"
"usage: 1. merge sourceURL1[@N] sourceURL2[@M] [WCPATH]\n"
" 2. merge sourceWCPATH1@N sourceWCPATH2@M [WCPATH]\n"
" 3. merge -r N:M SOURCE [WCPATH]\n"
"\n"
" 1. In the first form, the source URLs are specified at revisions\n"
" N and M. These are the two sources to be compared. The revisions\n"
" default to HEAD if omitted.\n"
"\n"
" 2. In the second form, the URLs corresponding to the source working\n"
" copy paths define the sources to be compared. The revisions must\n"
" be specified.\n"
"\n"
" 3. In the third form, SOURCE can be a URL, or working copy item\n"
" in which case the corresponding URL is used. This URL, at\n"
" revisions N and M, defines the two sources to be compared.\n"
"\n"
" WCPATH is the working copy path that will receive the changes.\n"
" If WCPATH is omitted, a default value of '.' is assumed, unless\n"
" the sources have identical basenames that match a file within '.':\n"
" in which case, the differences will be applied to that file.\n"
msgstr ""
"Nanieś różnic pomiędzy dwoma zadanymi ścieżkami na pliki w katalogu\n"
"roboczym.\n"
"Wykorzystanie:\n"
" 1. merge URL1[@N] URL2[@M] [KATALOG_ROBOCZY]\n"
" 2. merge ŚCIEŻKA1@N ŚCIEŻKA2@M [KATALOG_ROBOCZY]\n"
" 3. merge -r N:M ŹRÓDŁO [KATALOG_ROBOCZY]\n"
"\n"
" 1. Dane do porównania są podane bezpośrednio przez URLe do\n"
" repozytorium, analizowane w podanych wersjach (jeśli wersje są\n"
" pominięte, domyślną wartością jest HEAD).\n"
"\n"
" 2. Dane do porównania są podane przez ścieżki w ramach kopii roboczej,\n"
" na podstawie których program wylicza odpowiednie URLe do repozytorium.\n"
" W tym wypadku numery wersji muszą być podane.\n"
"\n"
" 3. ŹRÓDŁO może być URLem lub ścieżką w ramach kopii roboczej na podstawie\n"
" której URL zostanie ustalony automatycznie. Porównane zostaną wersje\n"
" N i M obiektu o tym URL.\n"
"\n"
" KATALOG_ROBOCZY jest ścieżką w ramach kopii roboczej, w której zostaną\n"
" naniesione zmiany. Jeśli ją pominięto, domyślną wartością będzie '.',\n"
" chyba że obydwa porównywane obiekty mają ten sam ostatni składnik,\n"
" który zgadza się też z nazwą pliku w katalogu '.' - w tym wypadku\n"
" zmiany zostaną naniesione w tym pliku.\n"

#: clients/cmdline/main.c:407
msgid ""
"Create a new directory under version control.\n"
"usage: 1. mkdir PATH...\n"
" 2. mkdir URL...\n"
"\n"
" Create version controlled directories.\n"
"\n"
" 1. Each directory specified by a working copy PATH is created locally\n"
" and scheduled for addition upon the next commit.\n"
"\n"
" 2. Each directory specified by a URL is created in the repository via\n"
" an immediate commit.\n"
"\n"
" In both cases, all the intermediate directories must already exist.\n"
msgstr ""
"Stwórz nowy katalog podlegający zarządzaniu wersjami.\n"
"Wykorzystanie:\n"
" 1. mkdir ŚCIEŻKA...\n"
" 2. mkdir URL...\n"
"\n"
" Tworzenie katalogów podlegających zarządzaniu wersjami.\n"
"\n"
" 1. Każdy z podanych katalogów jest tworzony lokalnie, zostanie zapisany\n"
" w repozytorium przy najbliższym zatwierdzaniu zmian.\n"
"\n"
" 2. Każdy z podanych katalogów jest tworzony bezpośrednio w repozytorium,\n"
" zmiana ta jest natychmiastowo zatwierdzana.\n"
"\n"
" W obydwu wypadkach wszelkie nadrzędne katalogi muszą już istnieć."

#: clients/cmdline/main.c:427
msgid ""
"Move and/or rename something in working copy or repository.\n"
"usage: move SRC DST\n"
"\n"
" Note: this subcommand is equivalent to a 'copy' and 'delete'.\n"
"\n"
" SRC and DST can both be working copy (WC) paths or URLs:\n"
" WC -> WC: move and schedule for addition (with history)\n"
" URL -> URL: complete server-side rename.\n"
msgstr ""
"Przenieś obiekt w nowe miejsce i/lub zmień jego nazwę.\n"
"Wykorzytanie:\n"
" move ŹRÓDŁO CEL\n"
"\n"
" Uwaga: to polecenie jest równoważnie wykonaniu 'copy' a następnie\n"
" 'delete'.\n"
"\n"
" Tak ŹRÓDŁO jak CEL mogą być bądź ścieżkami w ramach kopii roboczej,\n"
" bądź URLami:\n"
" Kopia robocza -> Kopia robocza: skopiuj ale nie zatwierdzaj zmian,\n"
" zmiana musi zostać zatwierdzona, by trafiła do repozytorium.\n"
" URL -> URL: zmiana nazwy wyłącznie po stronie repozytorium,\n"
" natychmiastowo zatwierdzana i nie wprowadzajaca zmian w\n"
" kopii roboczej.\n"
"\n"
"\n"

#: clients/cmdline/main.c:440
msgid ""
"Remove PROPNAME from files, dirs, or revisions.\n"
"usage: 1. propdel PROPNAME [PATH...]\n"
" 2. propdel PROPNAME --revprop -r REV [URL]\n"
"\n"
" 1. Removes versioned props in working copy.\n"
" 2. Removes unversioned remote prop on repos revision.\n"
msgstr ""
"Usunięcie atrybutu z plikow, katalogów lub wersji.\n"
"Wykorzystanie:\n"
" 1. propdel ATRYBUT [ŚCIEŻKA...]\n"
" 2. propdel ATRYBUT --revprop -r WERSJA [URL]\n"
"\n"
" 1. Usuwany jest wersjonowany atrybut z plików/katalogów w ramach\n"
" kopii roboczej.\n"
" 2. Usuwany jest - z repozytorium - atrybut wersji.\n"

#: clients/cmdline/main.c:450
msgid ""
"Edit property PROPNAME with an external editor on targets.\n"
"usage: 1. propedit PROPNAME PATH...\n"
" 2. propedit PROPNAME --revprop -r REV [URL]\n"
"\n"
" 1. Edits versioned props in working copy.\n"
" 2. Edits unversioned remote prop on repos revision.\n"
msgstr ""
"Modyfikuj podany atrybut przy pomocy edytora tekstu.<\n"
"Wykorzystanie:\n"
" 1. propedit ATRYBUT ŚCIEŻKA...\n"
" 2. propedit ATRYBUT --revprop -r WERSJA [URL]\n"
"\n"
" 1. Modyfikacji podlega wersjonowany atrybut dla podanych plików\n"
" lub katalogów w ramach kopii roboczej.\n"
"\n"
" 2. Modyfikacji - w repozytorium - podlega atrybut wersji.\n"

#: clients/cmdline/main.c:461
msgid ""
"Print value of PROPNAME on files, dirs, or revisions.\n"
"usage: 1. propget PROPNAME [PATH...]\n"
" 2. propget PROPNAME --revprop -r REV [URL]\n"
"\n"
" 1. Prints versioned prop in working copy.\n"
" 2. Prints unversioned remote prop on repos revision.\n"
"\n"
" By default, this subcommand will add an extra newline to the end\n"
" of the property values so that the output looks pretty. Also,\n"
" whenever there are multiple paths involved, each property value\n"
" is prefixed with the path with which it is associated. Use\n"
" the --strict option to disable these beautifications (useful,\n"
" for example, when redirecting binary property values to a file).\n"
msgstr ""
"Wypisz wartość atrybutu dla podanych plików, katalogów lub wersji.\n"
"Wykorzystanie:\n"
" 1. propget ATRYBUT [ŚCIEŻKA...]\n"
" 2. propget ATRYBUT --revprop -r WERSJA [URL]\n"
"\n"
" 1. Wypisywany jest wersjonowany atrybut dla podanych plików\n"
" lub katalogów w ramach kopii roboczej.\n"
"\n"
" 2. Wypisywany jest atrybut wersji.\n"
"\n"
" Domyślnie, dla czytelności, polecenie dodaje znak nowego wiersza na\n"
" końcu wartości atrybutu. Ponadto, jeśli podano wiele parametrów,\n"
" każda z wartości jest poprzedzona ścieżką obiektu, którego dotyczy\n"
" dana wartość. Opcja --strict powoduje pominięcie tych ozdobników\n"
" (jest użyteczna np. gdy kopiujemy wartość binarnego atrybutu do\n"
" pliku).\n"

#: clients/cmdline/main.c:478
msgid ""
"List all properties on files, dirs, or revisions.\n"
"usage: 1. proplist [PATH...]\n"
" 2. proplist --revprop -r REV [URL]\n"
"\n"
" 1. Lists versioned props in working copy.\n"
" 2. Lists unversioned remote props on repos revision.\n"
msgstr ""
"Wypisz wszystkie atrybuty podanych plików, katalogów lub wersji.\n"
"\n"
"Wykorzystanie:\n"
" 1. proplist [ŚCIEŻKA...]\n"
" 2. proplist --revprop -r WERSJA [URL]\n"
"\n"
" 1. Wypisywane są atrybuty podanych plików lub katalogów w ramach kopii\n"
" roboczej.\n"
"\n"
" 2. Wypisywane są atrybuty wersji.\n"
"\n"

#: clients/cmdline/main.c:488
msgid ""
"Set PROPNAME to PROPVAL on files, dirs, or revisions.\n"
"usage: 1. propset PROPNAME [PROPVAL | -F VALFILE] PATH...\n"
" 2. propset PROPNAME --revprop -r REV [PROPVAL | -F VALFILE] [URL]\n"
"\n"
" 1. Creates a versioned, local propchange in working copy.\n"
" 2. Creates an unversioned, remote propchange on repos revision.\n"
"\n"
" Note: svn recognizes the following special versioned properties\n"
" but will store any arbitrary properties set:\n"
" svn:ignore - A newline separated list of file patterns to ignore.\n"
" svn:keywords - Keywords to be expanded. Valid keywords are:\n"
" URL, HeadURL - The URL for the head version of the "
"object.\n"
" Author, LastChangedBy - The last person to modify the file.\n"
" Date, LastChangedDate - The date/time the object was last "
"modified.\n"
" Rev, LastChangedRevision - The last revision the object changed.\n"
" Id - A compressed summary of the previous\n"
" 4 keywords.\n"
" svn:executable - If present, make the file executable. This\n"
" property cannot be set on a directory. A non-recursive attempt\n"
" will fail, and a recursive attempt will set the property only\n"
" on the file children of the directory.\n"
" svn:eol-style - One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'.\n"
" svn:mime-type - The mimetype of the file. Used to determine\n"
" whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\n"
" A mimetype beginning with 'text/' (or an absent mimetype) is\n"
" treated as text. Anything else is treated as binary.\n"
" svn:externals - A newline separated list of module specifiers,\n"
" each of which consists of a relative directory path, optional\n"
" revision flags, and an URL. For example\n"
" foo http://example.com/repos/zig\n"
" foo/bar -r 1234 http://example.com/repos/zag\n"
msgstr ""
"Ustal wartość atrybutu dla podanych plików, katalogów lub wersji.\n"
"Wykorzystanie:\n"
" 1. propset ATRYBUT [WARTOŚĆ | -F PLIK] ŚCIEŻKA...\n"
" 2. propset ATRYBUT --revprop -r WERSJA [WARTOŚĆ | -F PLIK] [URL]\n"
"\n"
" 1. Zmienia wartość wersjonowanego atrybutu w ramach kopii roboczej\n"
" (zmiana wymaga zatwierdzenie).\n"
"\n"
" 2. Zmienia wartość atrybutu wersji w repozytorium.\n"
"\n"
" Uwaga: podczas gdy można definiować dowolne atrybuty, następujące\n"
" mają specjalne znaczenie dla Subversion:\n"
" svn:ignore - Lista (oddzielanych znakiem nowego wiersza) wzorców\n"
" nazw plików, które mają być ignorowane.\n"
" svn:keywords - Słowa kluczowe które mają być rozwijane. Obsługiwane\n"
" są następujace słowa kluczowe:\n"
" URL, HeadURL - URL dla najnowszej wersji pliku.\n"
" Author, LastChangedBy - Autor ostatniej zmiany.\n"
" Date, LastChangedDate - Data i czas ostatniej zmiany.\n"
" Rev, LastChangedRevision - Wersja w której nastąpiła ostatnia zmiana.\n"
" Id - Zwarty zapis łączący powyższe 4 informacje.\n"
" svn:executable - Obecność atrybutu sygnalizuje, że plik powinien być\n"
" wykonywalny. Atrybutu tego nie można ustawić dla katalogu, gdy parametrem\n"
" jest katalog uruchomienie z opcją --non-recursive spowoduje zgłoszenie\n"
" błędu a uruchomienie z opcją --recursive spowoduje ustawienie atrybutu\n"
" dla wszystkich plików w tym katalogu.\n"
" svn:eol-style - Sposób zapisywania końca wierszy, jedno z 'native'\n"
" (odpowiedni dla platformy), 'LF', 'CR', 'CRLF'.\n"
" svn:mime-type - Rodzaj (typ MIME) pliku. Używany do ustalania\n"
" czy można automatycznie nanosić zmiany oraz w jaki sposób ma być\n"
" udostępniany przez Apache. Pliki o typie MIME zaczynającym się\n"
" od 'text/' a także pliki dla których typ MIME nie jest\n"
" zdefiniowany są traktowane jako tekstowe. Wszystkie inne pliki\n"
" są traktowane jako binarne.\n"
" svn:externals - Lista (oddzielanych znakiem nowego wiersza) odsyłaczy\n"
" do modułów, z których każdy składa się z ścieżki w ramach repozytorium,\n"
" opcjonalnie wersji oraz URL. Przykład:\n"
" foo http://example.com/repos/zig\n"
" foo/bar -r 1234 http://example.com/repos/zag\n"

#: clients/cmdline/main.c:531
msgid ""
"Remove 'conflicted' state on working copy files or directories.\n"
"usage: resolved PATH...\n"
"\n"
" Note: this subcommand does not semantically resolve conflicts or\n"
" remove conflict markers; it merely removes the conflict-related\n"
" artifact files and allows PATH to be committed again.\n"
msgstr ""
"Zapisz informację o rozwiązaniu konfliktu.\n"
"Wykorzystanie: resolved ŚCIEŻKA...\n"
"\n"
" Uwaga: to polecenie nie rozwikłuje konfliktów ani nie usuwa\n"
" znaczników wkazujących miejsca wystąpienia konfliktów. Służy ono\n"
" jedynie do usunięcia plików z informacjami o konflikcie i przywraca\n"
" możliwość zatwierdzenia zmian. Powinno być używane po ręcznym\n"
" rozwikłaniu konfliktu.\n"

#: clients/cmdline/main.c:540
msgid ""
"Restore pristine working copy file (undo most local edits).\n"
"usage: revert PATH...\n"
"\n"
" Note: this subcommand does not require network access, and resolves\n"
" any conflicted states. However, it does not restore removed directories.\n"
msgstr ""
"Przywróć kopię roboczą do stanu zgodnego z repozytorium (cofnij\n"
"większość lokalnych zmian).\n"
"Wykorzystanie: revert ŚCIEŻKA...\n"
"\n"
" Uwaga: to polecenie nie może odtworzyć skasowanych katalogów. \n"
" Do działania nie wymaga dostępu do sieci, automatycznie rozwiązuje\n"
" wszelkie konflikty.\n"

#: clients/cmdline/main.c:550
msgid ""
"Print the status of working copy files and directories.\n"
"usage: status [PATH...]\n"
"\n"
" With no args, print only locally modified items (no network access).\n"
" With -u, add working revision and server out-of-date information.\n"
" With -v, print full revision information on every item.\n"
"\n"
" The first five columns in the output are each one character wide:\n"
" First column: Says if item was added, deleted, or otherwise changed\n"
" ' ' no modifications\n"
" 'A' Added\n"
" 'C' Conflicted\n"
" 'D' Deleted\n"
" 'G' Merged\n"
" 'I' Ignored\n"
" 'M' Modified\n"
" 'R' Replaced\n"
" 'X' item is unversioned, but is used by an externals definition\n"
" '?' item is not under version control\n"
" '!' item is missing (removed by non-svn command) or incomplete\n"
" '~' versioned item obstructed by some item of a different kind\n"
" Second column: Modifications of a file's or directory's properties\n"
" ' ' no modifications\n"
" 'C' Conflicted\n"
" 'M' Modified\n"
" Third column: Whether the working copy directory is locked\n"
" ' ' not locked\n"
" 'L' locked\n"
" Fourth column: Scheduled commit will contain addition-with-history\n"
" ' ' no history scheduled with commit\n"
" '+' history scheduled with commit\n"
" Fifth column: Whether the item is switched relative to its parent\n"
" ' ' normal\n"
" 'S' switched\n"
"\n"
" The out-of-date information appears in the eighth column (with -u):\n"
" '*' a newer revision exists on the server\n"
" ' ' the working copy is up to date\n"
"\n"
" Remaining fields are variable width and delimited by spaces:\n"
" The working revision (with -u or -v)\n"
" The last committed revision and last committed author (with -v)\n"
" The working copy path is always the final field, so it can\n"
" include spaces.\n"
"\n"
" Example output:\n"
" svn status wc\n"
" M wc/bar.c\n"
" A + wc/qax.c\n"
"\n"
" svn status -u wc\n"
" M 965 wc/bar.c\n"
" * 965 wc/foo.c\n"
" A + 965 wc/qax.c\n"
" Head revision: 981\n"
"\n"
" svn status --show-updates --verbose wc\n"
" M 965 938 kfogel wc/bar.c\n"
" * 965 922 sussman wc/foo.c\n"
" A + 965 687 joe wc/qax.c\n"
" 965 687 joe wc/zig.c\n"
" Head revision: 981\n"
msgstr ""
"Podaj stan plików i katalogów w ramach kopii roboczej.\n"
"Wykorzystanie: status [ŚCIEŻKA...]\n"
"\n"
" Przy braku dodatkowych opcji, wypisuje informacje jedynie o lokalnie\n"
" zmodyfikowanych obiektach (nie wymaga dostępu do sieci).\n"
" Z opcją -u, podaje informacje o możliwości pobrania nowszej wersji z\n"
" repozytorium.\n"
" Z opcją -v, podaje pełne informacje o wersji każdego elementu.\n"
"\n"
" Pierwszych pięć kolumn wyniku - każda szerokości jednego znaku - ma\n"
" ustalone znaczenie:\n"
" Pierwsza kolumna: czy obiekt został dodany, usunięty lub zmieniony\n"
" ' ' brak zmian\n"
" 'A' dodany (Added)\n"
" 'C' konflikt (Conflicted)\n"
" 'D' usunięty (Deleted)\n"
" 'G' dołączone zmiany (Merged)\n"
" 'I' ignorowany (Ignored)\n"
" 'M' zmodyfikowany (Modified)\n"
" 'R' zastąpiony (Replaced)\n"
" 'X' nie podlega zarządzaniu wersjami ale jest używany przez svn:externals\n"
" '?' nie podlega zarządzaniu wersjami\n"
" '!' obiektu brakuje lub jest niekompletny (np. usunięty bez wiedzy\n"
" Subversion)\n"
" '~' niezgodność typu obiektu (np. zamiast wersjonowanego pliku katalog\n"
" o tej samej nazwie)\n"
" Druga kolumna: zmiany w atrybutach pliku lub katalogu\n"
" ' ' brak zmian\n"
" 'C' konflikt (Conflicted)\n"
" 'M' zmodyfikowane (Modified)\n"
" Trzecia kolumna: czy katalog roboczy jest zablokowany\n"
" ' ' nie\n"
" 'L' tak (Locked)\n"
" Czwarta kolumna: dodawanie pliku wraz z historią\n"
" ' ' nie\n"
" '+' zatwierdzanie zapamięta także historię\n"
" Piąta kolumna: czy obiekt ma położenie inne niż wynikające z położenia\n"
" swego rodzica\n"
" ' ' nie\n"
" 'S' tak (Switched)\n"
"\n"
" Jeśli użyto opcji -u, w ósmej kolumnie pojawia się informacja o możliwości\n"
" aktualizacji:\n"
" '*' w repozytorium istnieje nowsza wersja\n"
" ' ' kopia robocza jest aktualna\n"
"\n"
" Pozostałe pola są zmiennej szerokości, separowane spacjami:\n"
" Numer wersji roboczej (gdy użyto -u lub -v)\n"
" Numer wersji i autor ostatniej zmiany (gdy użyto -v)\n"
" Ścieżka w ramach kopii roboczej (może zawierać spacje).\n"
"\n"
" Przykład wyniku:\n"
" svn status wc\n"
" M wc/bar.c\n"
" A + wc/qax.c\n"
"\n"
" svn status -u wc\n"
" M 965 wc/bar.c\n"
" * 965 wc/foo.c\n"
" A + 965 wc/qax.c\n"
" Head revision: 981\n"
"\n"
" svn status --show-updates --verbose wc\n"
" M 965 938 kfogel wc/bar.c\n"
" * 965 922 sussman wc/foo.c\n"
" A + 965 687 joe wc/qax.c\n"
" 965 687 joe wc/zig.c\n"
" Head revision: 981\n"

#: clients/cmdline/main.c:617
msgid ""
"Update the working copy to a different URL.\n"
"usage: 1. switch URL [PATH]\n"
" 2. switch --relocate FROM TO [PATH...]\n"
"\n"
" 1. Update the working copy to mirror a new URL within the repository.\n"
" This behaviour is similar to 'svn update', and is the way to\n"
" move a working copy to a branch or tag within the same repository.\n"
"\n"
" 2. Rewrite working copy URL metadata to reflect a syntactic change only.\n"
" This is used when repository's root URL changes (such as a schema\n"
" or hostname change) but your working copy still reflects the same\n"
" directory within the same repository.\n"
msgstr ""
"Zaktualizuj kopię roboczą do innego URL.\n"
"Wykorzystanie: \n"
" 1. switch URL [ŚCIEŻKA]\n"
" 2. switch --relocate STARY_URL NOWY_URL [ŚCIEŻKA...]\n"
"\n"
" 1. Zaktualizuj kopię roboczą według podanego URL w repozytorium.\n"
" Polecenie to jest podobne do 'svn update' i służy do przejścia z\n"
" kopią roboczą do rozgałęzienia lub tagu w ramach tego samego\n"
" repozytorium.\n"
"\n"
" 2. Zmień metadane kopii roboczej tak, by wskazywały na nowy URL.\n"
" Polecenie wykorzystywane gdy ulega zmianie adres repozytorium\n"
" (np. zmienia się sposób dostępu albo nazwa maszyny) ale kopia\n"
" robocza nadal odpowiada temu samemu katalogowi w repozytorium.\n"

#: clients/cmdline/main.c:638
msgid ""
"Bring changes from the repository into the working copy.\n"
"usage: update [PATH...]\n"
"\n"
" If no revision given, bring working copy up-to-date with HEAD rev.\n"
" Else synchronize working copy to revision given by -r.\n"
"\n"
" For each updated item a line will start with a character reporting the\n"
" action taken. These characters have the following meaning:\n"
"\n"
" A Added\n"
" D Deleted\n"
" U Updated\n"
" C Conflict\n"
" G Merged\n"
"\n"
" A character in the first column signifies an update to the actual file,\n"
" while updates to the file's properties are shown in the second column.\n"
msgstr ""
"Zaktualizuj kopię roboczą nanosząc zmiany obecne w repozytorium.\n"
"Wykorzystanie: update [ŚCIEŻKA...]\n"
"\n"
" Jeśli nie podano wersji, nanoszone są najnowsze zmiany z\n"
" repozytorium (wersja HEAD). W przeciwnym wypadku, kopia robocza jest\n"
" synchronizowana z wersją podaną przy pomocy opcji -r.\n"
"\n"
" Dla każdego zaktualizowanego obiektu wypisywany jest pojedynczy\n"
" wiersz rozpoczynający się od informacji o zrealizowanej\n"
" operacji. Informacja ta jest kodowana przy pomocy litery:\n"
"\n"
" A Dodany (Added)\n"
" D Usunięty (Deleted)\n"
" U Zaktualizowany (Updated)\n"
" C Konflikt (Conflict)\n"
" G Dołączono zmiany (Merged)\n"
"\n"
" Przy tym dla każdego obiektu w pierwszej kolumnie podawana jest w\n"
" ten sposób informacja o zmianach w samym pliku a w drugiej o\n"
" zmianach w jego atrybutach.\n"

#: clients/cmdline/main.c:681 svnadmin/main.c:55
msgid "Caught signal"
msgstr "Złapano sygnał"

#: clients/cmdline/main.c:772 svnadmin/main.c:905
msgid ""
"Multiple revision arguments encountered; try '-r M:N' instead of '-r M -r N'"
msgstr "Wielokrotnie podano opcję numeru wersji; spróbuj '-r M:N' zamiast '-r M -r N'"

#: clients/cmdline/main.c:787 svnadmin/main.c:922
#, c-format
msgid "Syntax error in revision argument '%s'"
msgstr "Błąd składniowy w numerze wersji '%s'"

#: clients/cmdline/main.c:961 clients/cmdline/main.c:974
msgid "--auto-props and --no-auto-props are mutually exclusive"
msgstr "Opcje --auto-props i --no-auto-props nie mogą występować równocześnie"

#: clients/cmdline/main.c:1022
msgid "Subcommand argument required\n"
msgstr "Polecenie wymaga podania parametru\n"

#: clients/cmdline/main.c:1034 svnadmin/main.c:1026 svnlook/main.c:1921
#, c-format
msgid "Unknown command: '%s'\n"
msgstr "Nieznane polecenie: '%s'\n"

#: clients/cmdline/main.c:1061
#, c-format
msgid ""
"Subcommand '%s' doesn't accept option '%s'\n"
"Type 'svn help %s' for usage.\n"
msgstr ""
"Polecenie '%s' nie obsługuje opcji '%s'.\n"
"Użyj 'svn help %s' by otrzymać informacje o sposobie jego używania.\n"

#: clients/cmdline/main.c:1095
msgid "Log message file is a versioned file; use '--force-log' to override"
msgstr ""
"Plik z opisem zmian jest plikiem podlegającym zarządzaniu wersjami;\n"
"użyj '--force-log' by wymusić jego użycie."

#: clients/cmdline/main.c:1116
msgid ""
"The log message is a pathname (was -F intended?); use '--force-log' to "
"override"
msgstr ""
"Opis zmian jest ścieżką (chciano użyć -F?); użyj --force-log by\n"
"wymusić użycie takiego opisu "

#: clients/cmdline/main.c:1326
msgid ""
"svn: run 'svn cleanup' to remove locks (type 'svn help cleanup' for "
"details)\n"
msgstr ""
"svn: uruchom 'svn cleanup' by usunąć blokady (więcej informacji -\n"
"patrz 'svn help cleanup')\n"

#: clients/cmdline/mkdir-cmd.c:74
msgid "Try 'svn add' or 'svn add --non-recursive' instead?"
msgstr "Zamiast tego spróbuj wykonać 'svn add' lub 'svn add --non-recursive'."

#: clients/cmdline/notify.c:71
msgid "WARNING: error decoding UTF-8 for ?\n"
msgstr "OSTRZEŻENIE: błąd odczytu UTF-8 dla ?\n"

#: clients/cmdline/notify.c:80
#, c-format
msgid "Skipped missing target: '%s'\n"
msgstr "Pominięto brakujący obiekt: '%s'\n"

#: clients/cmdline/notify.c:82
#, c-format
msgid "Skipped '%s'\n"
msgstr "Pominięto '%s'\n"

#: clients/cmdline/notify.c:96
#, c-format
msgid "Restored '%s'\n"
msgstr "Odtworzono '%s'\n"

#: clients/cmdline/notify.c:100
#, c-format
msgid "Reverted '%s'\n"
msgstr "Wycofano zmiany w '%s'\n"

#: clients/cmdline/notify.c:104
#, c-format
msgid "Failed to revert '%s' -- try updating instead.\n"
msgstr "Błąd wycofania zmian w '%s' - spróbuj aktualizacji."

#: clients/cmdline/notify.c:109
#, c-format
msgid "Resolved conflicted state of '%s'\n"
msgstr "Rozwiązano konflikt w '%s'\n"

#: clients/cmdline/notify.c:168
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Fetching external item into '%s'\n"
msgstr "\nPobieranie zewnętrznego obiektu do '%s'\n"

#: clients/cmdline/notify.c:203
msgid "External export complete.\n"
msgstr "Zewnętrzny eksport wykonany.\n"

#: clients/cmdline/notify.c:204
msgid "Export complete.\n"
msgstr "Eksport wykonany.\n"

#: clients/cmdline/notify.c:220
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Performing status on external item at '%s'\n"
msgstr "\nPobieranie statusu zewnętrznego elementu '%s'\n"

#: clients/cmdline/notify.c:230
#, c-format
msgid "Sending %s\n"
msgstr "Wysyłanie %s\n"

#: clients/cmdline/notify.c:245
#, c-format
msgid "Replacing %s\n"
msgstr "Zastępowanie %s\n"

#: clients/cmdline/notify.c:251
msgid "Transmitting file data "
msgstr "Przesyłanie treści pliku "

#: clients/cmdline/prompt.c:59
msgid "Can't open stdin"
msgstr "Nie można otworzyć standardowego wejścia"

#: clients/cmdline/prompt.c:73
msgid "Can't read stdin"
msgstr "Błąd odczytu standardowego wejścia"

#: clients/cmdline/prompt.c:107
msgid "Can't get password"
msgstr "Nie można pobrać hasła"

#: clients/cmdline/prompt.c:131
#, c-format
msgid "Authentication realm: %s\n"
msgstr "Obszar identyfikacji: %s"

#: clients/cmdline/prompt.c:156 clients/cmdline/prompt.c:178
msgid "Username: "
msgstr "Użytkownik: "

#: clients/cmdline/prompt.c:158
#, c-format
msgid "Password for '%s': "
msgstr "Hasło '%s': "

#: clients/cmdline/prompt.c:199
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for '%s':\n"
msgstr "Błąd weryfikacji certyfikatu serwera dla '%s'"

#: clients/cmdline/prompt.c:205
msgid ""
" - The certificate is not issued by a trusted authority. Use the\n"
" fingerprint to validate the certificate manually!\n"
msgstr ""
" - Certyfikat nie jest wydany przez zaufanego dostawcę. Skorzystaj\n"
" z 'odcisku palca' by zweryfikować go samodzielnie!\n"

#: clients/cmdline/prompt.c:212
msgid " - The certificate hostname does not match.\n"
msgstr " - Niezgodność nazwy maszyny w ramach certyfikatu\n"

#: clients/cmdline/prompt.c:218
msgid " - The certificate is not yet valid.\n"
msgstr " - Certyfikat nie jest jeszcze ważny\n"

#: clients/cmdline/prompt.c:224
msgid " - The certificate has expired.\n"
msgstr " - Certyfikat jest już nieważny\n"

#: clients/cmdline/prompt.c:230
msgid " - The certificate has an unknown error.\n"
msgstr " - Nieznany błąd certyfikatu.\n"

#: clients/cmdline/prompt.c:235
#, c-format
msgid ""
"Certificate information:\n"
" - Hostname: %s\n"
" - Valid: from %s until %s\n"
" - Issuer: %s\n"
" - Fingerprint: %s\n"
msgstr ""
"Informacje o certyfikacie:\n"
" - Nazwa maszyny: %s\n"
" - Okres ważności: od %s do %s\n"
" - Wydany przez: %s\n"
" - Odcisk palca: %s\n"

#: clients/cmdline/prompt.c:250
msgid "(R)eject, accept (t)emporarily or accept (p)ermanently? "
msgstr "Odrzucić (r), zaakceptować chwilowo (t) czy zaakceptować na stałe (p)?"

#: clients/cmdline/prompt.c:254
msgid "(R)eject or accept (t)emporarily? "
msgstr "Odrzucić (r) czy zaakceptować tymczasowo (t)? "

#: clients/cmdline/prompt.c:291
msgid "Client certificate filename: "
msgstr "Nazwa pliku certyfikatu klienta: "

#: clients/cmdline/prompt.c:314
#, c-format
msgid "Passphrase for '%s': "
msgstr "Hasło (passphrase) dla '%s': "

#: clients/cmdline/props.c:45
msgid "Must specify revision explicitly when operating on a revision property"
msgstr "W trakcie obsługi atrybutów wersji, wersja musi być podana explicite\n"

#: clients/cmdline/util.c:123
msgid ""
"None of the environment variables SVN_EDITOR, VISUAL or EDITOR is set, and "
"no 'editor-cmd' run-time configuration option was found"
msgstr ""
"Nie zdefiniowano żadnej spośród zmiennych środowiskowych SVN_EDITOR,\n"
"VISUAL ani EDITOR, nie zdefiniowano też opcji konfiguracyjnej\n"
"'editor-cmd'"

#: clients/cmdline/util.c:133
msgid "Can't get working directory"
msgstr "Nie można ustalić katalogu bieżącego"

#: clients/cmdline/util.c:144
#, c-format
msgid "Can't change working directory to '%s'"
msgstr "Nie można zmienić katalogu bieżącego na '%s'"

#: clients/cmdline/util.c:170
#, c-format
msgid "Can't write to '%s'"
msgstr "Nie można pisać do '%s'"

#: clients/cmdline/util.c:185 clients/cmdline/util.c:209
#, c-format
msgid "Can't stat '%s'"
msgstr "Nie można pobrać informacji o '%s'"

#: clients/cmdline/util.c:200
#, c-format
msgid "system('%s') returned %d"
msgstr "Polecenie system('%s') zwróciło %d"

#: clients/cmdline/util.c:256
msgid "Can't restore working directory"
msgstr "Nie można odtworzyć katalogu bieżącego"

#: clients/cmdline/util.c:294
msgid "Log message contains a zero byte"
msgstr "Opis zmian zawiera bajt zerowy"

#: clients/cmdline/util.c:352
msgid "Your commit message was left in a temporary file:"
msgstr "Opis zmian pozostawiono w pliku tymczasowym:"

#: clients/cmdline/util.c:521
msgid ""
"Could not use external editor to fetch log message; consider setting the "
"$SVN_EDITOR environment variable or using the --message (-m) or --file (-F) "
"options"
msgstr ""
"Uruchomienie edytora w celu opisania zmian nie powiodło się, ustaw\n"
"odpowiednio zmienną środowiskową SVN_EDITOR albo skorzystaj z\n"
"odpowiedniej spośród opcji: --message (-m) bądź --file (-F)"

#: clients/cmdline/util.c:556
msgid ""
"\n"
"Log message unchanged or not specified\n"
"a)bort, c)ontinue, e)dit\n"
msgstr ""
"Nie podano opisu zmian.\n"
"Przerwij (a), kontynuuj (c), edytuj (e)?"

#: include/svn_error_codes.h:150
msgid "Bad parent pool passed to svn_make_pool()"
msgstr "Błędna pula macierzysta przekazana do svn_make_pool()"

#: include/svn_error_codes.h:154
msgid "Bogus filename"
msgstr "Niepoprawna nazwa pliku"

#: include/svn_error_codes.h:158
msgid "Bogus URL"
msgstr "Niepoprawny URL"

#: include/svn_error_codes.h:162
msgid "Bogus date"
msgstr "Niepoprawna data"

#: include/svn_error_codes.h:166
msgid "Bogus mime-type"
msgstr "Niepoprawny typ MIME"

#: include/svn_error_codes.h:172
msgid "Version file format not correct"
msgstr "Niepoprawny format pliku wersji"

#: include/svn_error_codes.h:178
msgid "No such XML tag attribute"
msgstr "Brak takiego atrybutu XML"

#: include/svn_error_codes.h:182
msgid "<delta-pkg> is missing ancestry"
msgstr "<delta-pkg> nie zawiera informacji o pochodzeniu"

#: include/svn_error_codes.h:186
msgid "Unrecognized binary data encoding; can't decode"
msgstr "Nierozpoznany format danych binarnych; nie można rozkodować"

#: include/svn_error_codes.h:190
msgid "XML data was not well-formed"
msgstr "Niepoprawny składniowo XML"

#: include/svn_error_codes.h:196
msgid "Inconsistent line ending style"
msgstr "Niespójny sposób zapisywania końców wiersza"

#: include/svn_error_codes.h:200
msgid "Unrecognized line ending style"
msgstr "Nieznany sposób zapisywania końców wiersza: %s"

#: include/svn_error_codes.h:204
msgid "Line endings other than expected"
msgstr "Końce wiersza inne niż oczekiwano"

#: include/svn_error_codes.h:208
msgid "Ran out of unique names"
msgstr "Wykorzystano wszystkie unikalne nazwy"

#: include/svn_error_codes.h:212
msgid "Framing error in pipe protocol"
msgstr "Błąd ramki w komunikacji IPC"

#: include/svn_error_codes.h:216
msgid "Read error in pipe"
msgstr "Błąd odczytu IPC"

#: include/svn_error_codes.h:222
msgid "Unexpected EOF on stream"
msgstr "Nieoczekiwany koniec strumienia"

#: include/svn_error_codes.h:226
msgid "Malformed stream data"
msgstr "Uszkodzone dane w strumieniu"

#: include/svn_error_codes.h:230
msgid "Unrecognized stream data"
msgstr "Nieznany schemat URL"

#: include/svn_error_codes.h:236
msgid "Unknown svn_node_kind"
msgstr "Nieznany rodzaj obiektu"

#: include/svn_error_codes.h:240
msgid "Unexpected node kind found"
msgstr "Nieoczekiwany rodzaj obiektu."

#: include/svn_error_codes.h:246
msgid "Can't find an entry"
msgstr "Nie można znależć elementu."

#: include/svn_error_codes.h:252
msgid "Entry already exists"
msgstr "Element już istnieje."

#: include/svn_error_codes.h:256
msgid "Entry has no revision"
msgstr "Element nie ma wersji."

#: include/svn_error_codes.h:260
msgid "Entry has no URL"
msgstr "Element nie ma URL."

#: include/svn_error_codes.h:264
msgid "Entry has an invalid attribute"
msgstr "Obiekt ma niepoprawny atrybut."

#: include/svn_error_codes.h:270
msgid "Obstructed update"
msgstr "Przerwana aktualizacja"

#: include/svn_error_codes.h:274
msgid "Mismatch popping the WC unwind stack"
msgstr "Niezgodność w trakcie pobierania wartości z stosu cofania zmian"

#: include/svn_error_codes.h:278
msgid "Attempt to pop empty WC unwind stack"
msgstr "Próba pobrania wartości z pustego stosu cofania zmian"

#: include/svn_error_codes.h:282
msgid "Attempt to unlock with non-empty unwind stack"
msgstr "Próba zdjęcia blokady przy nieopróżnionym stosie cofania zmian"

#: include/svn_error_codes.h:286
msgid "Attempted to lock an already-locked dir"
msgstr "Próba zablokowania już zablokowanego katalogu"

#: include/svn_error_codes.h:290
msgid "Working copy not locked"
msgstr "Kopia robocza nie została zablokowana"

#: include/svn_error_codes.h:294
msgid "Invalid lock"
msgstr "Błędna blokada"

#: include/svn_error_codes.h:298
msgid "Path is not a working copy directory"
msgstr "Ścieżka nie wskazuje na plik w ramach kopii roboczej"

#: include/svn_error_codes.h:302
msgid "Path is not a working copy file"
msgstr "Ścieżka nie wskazuje na plik w ramach kopii roboczej"

#: include/svn_error_codes.h:306
msgid "Problem running log"
msgstr "Nieudane uruchomienie logu"

#: include/svn_error_codes.h:310
msgid "Can't find a working copy path"
msgstr "Nie można odnaleźć ścieżki w ramach kopii roboczej"

#: include/svn_error_codes.h:314
msgid "Working copy is not up-to-date"
msgstr "Kopia robocza nie jest zaktualizowana"

#: include/svn_error_codes.h:318
msgid "Left locally modified or unversioned files"
msgstr "Pozostały pliki zmodyfikowane lokalnie lub nie podlegające kontroli wersji"

#: include/svn_error_codes.h:322
msgid "Unmergeable scheduling requested on an entry"
msgstr "Zlecenie niezgodne z już zarejestrowanymi zleceniami"

#: include/svn_error_codes.h:326
msgid "Found a working copy path"
msgstr "Znaleziono ścieżkę w ramach kopii roboczej"

#: include/svn_error_codes.h:330
msgid "A conflict in the working copy obstructs the current operation"
msgstr "Konflikt w ramach kopii roboczej uniemożliwia wykonanie polecenia"

#: include/svn_error_codes.h:334
msgid "Working copy is corrupt"
msgstr "Uszkodzona kopia robocza"

#: include/svn_error_codes.h:338
msgid "Working copy text base is corrupt"
msgstr "Uszkodzony plik bazowy"

#: include/svn_error_codes.h:342
msgid "Cannot change node kind"
msgstr "Nie można zmienić typu obiektu"

#: include/svn_error_codes.h:346
msgid "Invalid operation on the current working directory"
msgstr "Niepoprawna operacja na katalogu bieżącym"

#: include/svn_error_codes.h:350
msgid "Problem on first log entry in a working copy"
msgstr "Problem z zapisem pierwszego elementy logu w kopii roboczej"

#: include/svn_error_codes.h:354
msgid "Unsupported working copy format"
msgstr "Nieznany format kopii roboczej"

#: include/svn_error_codes.h:358
msgid "Path syntax not supported in this context"
msgstr "Sposób zapisania ścieżki nie obsługiwany w tej sytuacji"

#: include/svn_error_codes.h:364
msgid "General filesystem error"
msgstr "Błąd systemu plików"

#: include/svn_error_codes.h:368
msgid "Error closing filesystem"
msgstr "Błąd w trakcie zamykania systemu plików"

#: include/svn_error_codes.h:372
msgid "Filesystem is already open"
msgstr "System plików jest już otwarty"

#: include/svn_error_codes.h:376
msgid "Filesystem is not open"
msgstr "System plików nie jest otwarty"

#: include/svn_error_codes.h:380
msgid "Filesystem is corrupt"
msgstr "Uszkodzony system plików"

#: include/svn_error_codes.h:384
msgid "Invalid filesystem path syntax"
msgstr "Błędna składnia ścieżki"

#: include/svn_error_codes.h:388
msgid "Invalid filesystem revision number"
msgstr "Błędny numer wersji"

#: include/svn_error_codes.h:392
msgid "Invalid filesystem transaction name"
msgstr "Błędna nazwa transakcji"

#: include/svn_error_codes.h:396
msgid "Filesystem directory has no such entry"
msgstr "Katalog nie zawiera takiego elementu"

#: include/svn_error_codes.h:400
msgid "Filesystem has no such representation"
msgstr "Katalog nie ma takiej reprezentacji"

#: include/svn_error_codes.h:404
msgid "Filesystem has no such string"
msgstr "System plików nie zawiera takiego napisu"

#: include/svn_error_codes.h:408
msgid "Filesystem has no such copy"
msgstr "System plików nie zawiera takiej kopii"

#: include/svn_error_codes.h:412
msgid "The specified transaction is not mutable"
msgstr "Podana transakcja nie może być modyfikowana"

#: include/svn_error_codes.h:416
msgid "Filesystem has no item"
msgstr "System plików nie zawiera podanego elementu"

#: include/svn_error_codes.h:420
msgid "Filesystem has no such node-rev-id"
msgstr "System plików nie zawiera węzła o podanym identyfikatorze wersji"

#: include/svn_error_codes.h:424
msgid "String does not represent a node or node-rev-id"
msgstr "Napis nie zawiera identyfikatora węzła lub wersji węzłą"

#: include/svn_error_codes.h:428
msgid "Name does not refer to a filesystem directory"
msgstr "Nazwa nie odnosi się do katalogu systemu plików"

#: include/svn_error_codes.h:432
msgid "Name does not refer to a filesystem file"
msgstr "Nazwa nie odnosi się do pliku systemu plików"

#: include/svn_error_codes.h:436
msgid "Name is not a single path component"
msgstr "Nazwa nie jest pojedynczą ścieżką"

#: include/svn_error_codes.h:440
msgid "Attempt to change immutable filesystem node"
msgstr "Próba zmiany węzła nie mogącego ulegać zmianom"

#: include/svn_error_codes.h:444
msgid "Item already exists in filesystem"
msgstr "Element już istnieje"

#: include/svn_error_codes.h:448
msgid "Attempt to remove or recreate fs root dir"
msgstr "Próba usunięcia lub ponownego utworzenia głównego katalogu systemu plików"

#: include/svn_error_codes.h:452
msgid "Object is not a transaction root"
msgstr "Obiekt nie wskazuje na korzeń transakcji"

#: include/svn_error_codes.h:456
msgid "Object is not a revision root"
msgstr "Obiekt nie wskazuje na korzeń wersji"

#: include/svn_error_codes.h:460
msgid "Merge conflict during commit"
msgstr "Konflikt łączenia zmian w trakcie zatwierdzania"

#: include/svn_error_codes.h:464
msgid "A representation vanished or changed between reads"
msgstr "Reprezentacja zniknęła lub zmieniła się pomiędzy kolejnymi odczytami"

#: include/svn_error_codes.h:468
msgid "Tried to change an immutable representation"
msgstr "Próba zmiany reprezentacji nie mogącej ulegać zmianom"

#: include/svn_error_codes.h:472
msgid "Malformed skeleton data"
msgstr "Błędne dane wzorcowe"

#: include/svn_error_codes.h:476
msgid "Transaction is out of date"
msgstr "Transakcja jest nieaktualna"

#: include/svn_error_codes.h:480
msgid "Berkeley DB error"
msgstr "Błąd Berkeley DB"

#: include/svn_error_codes.h:484
msgid "Berkeley DB deadlock error"
msgstr "Zakleszczenie Berkeley DB"

#: include/svn_error_codes.h:488
msgid "Transaction is dead"
msgstr "Transakcja jest zniszczona"

#: include/svn_error_codes.h:492
msgid "Transaction is not dead"
msgstr "Transakcja nie jest zniszczona"

#: include/svn_error_codes.h:496
msgid "Unknown FS type"
msgstr "Nieznany typ systemu plików"

#: include/svn_error_codes.h:502
msgid "The repository is locked, perhaps for db recovery"
msgstr "Repozytorium jest zablokowane, być może ze wględu na odtwarzanie bazy danych"

#: include/svn_error_codes.h:506
msgid "A repository hook failed"
msgstr "Błąd wykonania skryptu (hook) repozytorium"

#: include/svn_error_codes.h:510
msgid "Incorrect arguments supplied"
msgstr "Błędne parametry"

#: include/svn_error_codes.h:514
msgid "A report cannot be generated because no data was supplied"
msgstr "Brak danych do wygenerowania raportu"

#: include/svn_error_codes.h:518
msgid "Bogus revision report"
msgstr "Niepoprawny raport o wersji"

#: include/svn_error_codes.h:522
msgid "Unsupported repository version"
msgstr "Nieobsługiwana wersja repozytorium"

#: include/svn_error_codes.h:526
msgid "Disabled repository feature"
msgstr "Wyłączona obsługa funkcji repozytorium"

#: include/svn_error_codes.h:530
msgid "Error running post-commit hook"
msgstr "Błąd działania skryptu post-commit"

#: include/svn_error_codes.h:536
msgid "Bad URL passed to RA layer"
msgstr "Błędy URL przekazany do warstwy RA"

#: include/svn_error_codes.h:540
msgid "Authorization failed"
msgstr "Nieudana autoryzacja"

#: include/svn_error_codes.h:544
msgid "Unknown authorization method"
msgstr "Nieznana metoda autoryzacji"

#: include/svn_error_codes.h:548
msgid "Repository access method not implemented"
msgstr "Nie zaimplementowana metoda dostępu do repozytorium"

#: include/svn_error_codes.h:552
msgid "Item is out-of-date"
msgstr "Nieaktualna wartość"

#: include/svn_error_codes.h:556
msgid "Repository has no UUID"
msgstr "Repozytorium nie ma UUID"

#: include/svn_error_codes.h:560
msgid "Unsupported RA plugin ABI version"
msgstr "Nieobsługiwana wersja ABI w pluginie RA"

#: include/svn_error_codes.h:566
msgid "RA layer failed to init socket layer"
msgstr "Warstwa RA nie zainicjowała połączenia sieciowego"

#: include/svn_error_codes.h:570
msgid "RA layer failed to create HTTP request"
msgstr "Warstwa RA nie stworzyła żądania HTTP"

#: include/svn_error_codes.h:574
msgid "RA layer request failed"
msgstr "Żądanie warstwy RA nie powiodło się"

#: include/svn_error_codes.h:578
msgid "RA layer didn't receive requested OPTIONS info"
msgstr "Warstwa RA nie otrzymała wymaganych informacji"

#: include/svn_error_codes.h:582
msgid "RA layer failed to fetch properties"
msgstr "Warstwa RA nie zdołała pobrać atrybutów"

#: include/svn_error_codes.h:586
msgid "RA layer file already exists"
msgstr "Plik warstwy RA już istnieje"

#: include/svn_error_codes.h:590
msgid "Invalid configuration value"
msgstr "Błąd konfiguracji"

#: include/svn_error_codes.h:594
msgid "HTTP Path Not Found"
msgstr "Nie znaleziono adresu HTTP"

#: include/svn_error_codes.h:598
msgid "Failed to excute WebDAV PROPPATCH"
msgstr "Błąd wykonania żądania PROPPATCH WebDAV"

#: include/svn_error_codes.h:605 include/svn_error_codes.h:634
msgid "Couldn't find a repository"
msgstr "Nie znaleziono repozytorium"

#: include/svn_error_codes.h:609
msgid "Couldn't open a repository"
msgstr "Nie zdołano otworzyć repozytorium"

#: include/svn_error_codes.h:614
msgid "Special code for wrapping server errors to report to client"
msgstr "Błąd serwera"

#: include/svn_error_codes.h:618
msgid "Unknown svn protocol command"
msgstr "Nieznane polecenie protokołu Subversion"

#: include/svn_error_codes.h:622
msgid "Network connection closed unexpectedly"
msgstr "Nieoczekiwane przerwanie połączenia sieciowego"

#: include/svn_error_codes.h:626
msgid "Network read/write error"
msgstr "Błąd odczytu/zapisu sieciowego"

#: include/svn_error_codes.h:630
msgid "Malformed network data"
msgstr "Błędne dane z sieci"

#: include/svn_error_codes.h:638
msgid "Client/server version mismatch"
msgstr "Niezgodność wersji klienta i serwera"

#: include/svn_error_codes.h:646
msgid "Credential data unavailable"
msgstr "Brak danych uwierzytelniających"

#: include/svn_error_codes.h:650
msgid "No authentication provider available"
msgstr "Brak mechanizmów uwierzytelniania"

#: include/svn_error_codes.h:654 include/svn_error_codes.h:658
msgid "All authentication providers exhausted"
msgstr "Wyczerpano możliwości uwierzytelniania"

#: include/svn_error_codes.h:664
msgid "Read access denied for root of edit"
msgstr "Brak prawa do odczytu"

#: include/svn_error_codes.h:670
msgid "Svndiff data has invalid header"
msgstr "Błędny nagłówek danych svndiff"

#: include/svn_error_codes.h:674
msgid "Svndiff data contains corrupt window"
msgstr "Błędne okno danych svndiff"

#: include/svn_error_codes.h:678
msgid "Svndiff data contains backward-sliding source view"
msgstr "Dane svndiff zawierają wsteczny podgląd"

#: include/svn_error_codes.h:682
msgid "Svndiff data contains invalid instruction"
msgstr "Dane svndiff zawierają nieznaną instrukcję"

#: include/svn_error_codes.h:686
msgid "Svndiff data ends unexpectedly"
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych svndiff"

#: include/svn_error_codes.h:692
msgid "Apache has no path to an SVN filesystem"
msgstr "Apache nie zna ścieżki do systemu plików Subversion"

#: include/svn_error_codes.h:696
msgid "Apache got a malformed URI"
msgstr "Apache otrzymał błędny URL"

#: include/svn_error_codes.h:700
msgid "Activity not found"
msgstr "Nie znaleziono aktywności"

#: include/svn_error_codes.h:704
msgid "Baseline incorrect"
msgstr "Błędna linia bazowa"

#: include/svn_error_codes.h:708
msgid "Input/output error"
msgstr "Błąd wejścia/wyjścia"

#: include/svn_error_codes.h:714
msgid "A path under version control is needed for this operation"
msgstr "To polecenie wymaga ścieżki podlegajacej zarządzaniu wersjami "

#: include/svn_error_codes.h:718
msgid "Repository access is needed for this operation"
msgstr "To polecenie wymaga dostępu do repozytorium"

#: include/svn_error_codes.h:722
msgid "Bogus revision information given"
msgstr "Błędne informacje o wersji"

#: include/svn_error_codes.h:726
msgid "Attempting to commit to a URL more than once"
msgstr "Próba zatwierdzenia URL więcej niż raz"

#: include/svn_error_codes.h:730
msgid "Operation does not apply to binary file"
msgstr "Polecenie niedostępne dla plików binarnych"

#: include/svn_error_codes.h:736
msgid "Format of an svn:externals property was invalid"
msgstr "Błędny format atrybutu svn:externals"

#: include/svn_error_codes.h:740
msgid "Attempting restricted operation for modified resource"
msgstr "Próba wykonania zastrzeżonej operacji dla zmodyfikowanego zasobu"

#: include/svn_error_codes.h:744
msgid "Operation does not apply to directory"
msgstr "Polecenie niedostępne dla katalogów"

#: include/svn_error_codes.h:748
msgid "Revision range is not allowed"
msgstr "Zakres wersji jest niedozwolony w tym przypadku"

#: include/svn_error_codes.h:752
msgid "Inter-repository relocation not allowed"
msgstr "Przeniesienie między repozytoriami nie jest dozwolone"

#: include/svn_error_codes.h:756
msgid "Author name cannot contain a newline"
msgstr "Nazwa autora nie może zawierać znaku nowego wiersza"

#: include/svn_error_codes.h:760
msgid "Bad property name"
msgstr "Błędna nazwa atrybutu"

#: include/svn_error_codes.h:764
msgid "Two versioned resources are unrelated."
msgstr "Podane zasoby nie są ze sobą związane"

#: include/svn_error_codes.h:771
msgid "A problem occurred; see later errors for details"
msgstr "Wystąpił błąd, szczegóły dalej."

#: include/svn_error_codes.h:775
msgid "Failure loading plugin"
msgstr "Błąd ładowania plugina."

#: include/svn_error_codes.h:779
msgid "Malformed file"
msgstr "Błędny plik."

#: include/svn_error_codes.h:783
msgid "Incomplete data"
msgstr "Niepełne dane"

#: include/svn_error_codes.h:787
msgid "Incorrect parameters given"
msgstr "Błędne parametry"

#: include/svn_error_codes.h:791
msgid "Tried a versioning operation on an unversioned resource"
msgstr "Polecenie wymaga pliku podlegającego zarządzaniu wersjami, podany parametr tego warunku nie spełnia.\n"

#: include/svn_error_codes.h:795
msgid "Test failed"
msgstr "Błąd testu."

#: include/svn_error_codes.h:799
msgid "Trying to use an unsupported feature"
msgstr "Próba użycia nieobsługiwanej funkcji"

#: include/svn_error_codes.h:803
msgid "Unexpected or unknown property kind"
msgstr "Nieoczekiwany lub nieznany typ atrybutu"

#: include/svn_error_codes.h:807
msgid "Illegal target for the requested operation"
msgstr "Nielegalny obiekt dla podanej operacji"

#: include/svn_error_codes.h:811
msgid "MD5 checksum is missing"
msgstr "Niezgodnosć sumy kontrolnej MD5"

#: include/svn_error_codes.h:815
msgid "Directory needs to be empty but is not"
msgstr "Katalog powinien być pusty - a nie jest"

#: include/svn_error_codes.h:819
msgid "Error calling external program"
msgstr "Błąd uruchamiania zewnętrznego programu"

#: include/svn_error_codes.h:823
msgid "Python exception has been set with the error"
msgstr "Wyjątek języka Python"

#: include/svn_error_codes.h:827
msgid "A checksum mismatch occurred"
msgstr "Niezgodność sumy kontrolnej"

#: include/svn_error_codes.h:831
msgid "The operation was interrupted"
msgstr "Wykonanie polecenia przerwano"

#: include/svn_error_codes.h:835
msgid "The specified diff option is not supported"
msgstr "Podana opcja diff nie jest obsługiwana"

#: include/svn_error_codes.h:839
msgid "Property not found"
msgstr "Nie ma takiego atrybutu"

#: include/svn_error_codes.h:843
msgid "No auth file path available"
msgstr "Brak ścieżki do pliku uwierzytelniajacego"

#: include/svn_error_codes.h:849
msgid "Client error in parsing arguments"
msgstr "Błąd klienta w trakcie parsowania parametrów"

#: include/svn_error_codes.h:853
msgid "Not enough args provided"
msgstr "Zbyt mało parametrów"

#: include/svn_error_codes.h:857
msgid "Mutually exclusive arguments specified"
msgstr "Podano sprzeczne parametry"

#: include/svn_error_codes.h:861
msgid "Attempted command in administrative dir"
msgstr "Próba wykonania polecenia w katalogu administracyjnym"

#: include/svn_error_codes.h:865
msgid "The log message file is under version control"
msgstr "Plik z opisem zmian podlega zarządzaniu wersjami"

#: include/svn_error_codes.h:869
msgid "The log message is a pathname"
msgstr "Opis zmian jest ścieżką"

#: include/svn_error_codes.h:873
msgid "Committing in directory scheduled for addition"
msgstr "Próba zatwierdzania w katalogu oczekującym na dodanie"

#: include/svn_error_codes.h:877
msgid "No external editor available"
msgstr "Brak zewnętrznego edytora"

#: include/svn_error_codes.h:881
msgid "Something is wrong with the log message's contents"
msgstr "Opis zmian zawiera jakiś błąd"

#: libsvn_client/delete.c:62
#, c-format
msgid "'%s' is in the way of the resource actually under version control"
msgstr "'%s' leży w miejscu pliku podlegającego zarządzaniu wersjami"

#: libsvn_client/delete.c:66 libsvn_client/diff.c:1206
#: libsvn_client/diff.c:2017 libsvn_client/prop_commands.c:170
#: libsvn_client/prop_commands.c:386 libsvn_client/prop_commands.c:573
#: libsvn_client/prop_commands.c:931 libsvn_client/revisions.c:92
#: libsvn_client/switch.c:109 libsvn_client/switch.c:125
#: libsvn_client/update.c:85 libsvn_wc/adm_ops.c:2071 libsvn_wc/copy.c:291
#: libsvn_wc/entries.c:1374 libsvn_wc/entries.c:1776 libsvn_wc/props.c:282
#: libsvn_wc/questions.c:171 libsvn_wc/update_editor.c:2640
#, c-format
msgid "'%s' is not under version control"
msgstr "'%s' nie podlega zarządzaniu wersjami"

#: libsvn_client/delete.c:75
#, c-format
msgid "'%s' has local modifications"
msgstr "'%s' zawiera lokalne modyfikacje"

#: libsvn_client/diff.c:189
#, c-format
msgid "URLs have no schema ('%s' and '%s')"
msgstr "URL nie zawiera schematu ('%s' i '%s')"

#: libsvn_client/diff.c:195 libsvn_client/diff.c:201
#, c-format
msgid "URL has no schema: '%s'"
msgstr "URL nie zawiera schematu: '%s'"

#: libsvn_client/diff.c:208
#, c-format
msgid "Access schema mixtures not yet supported ('%s' and '%s')"
msgstr "Łączenie różnych schematów dostępu nie jest obsługiwane ('%s' i '%s')"

#: libsvn_client/diff.c:270
#, c-format
msgid "%s\t(working copy)"
msgstr "%s\t(kopia robocza)"

#: libsvn_client/diff.c:459
#, c-format
msgid "'%s' is not supported"
msgstr "'%s' nie jest obsługiwane"

#: libsvn_client/diff.c:1251 libsvn_client/diff.c:1818
msgid "Not all required revisions are specified"
msgstr "Nie wszystkie wymagane wersje zostały podane"

#: libsvn_client/diff.c:1461
msgid "Sorry, svn_client_diff was called in a way that is not yet supported"
msgstr "svn_client_diff uruchomiono w sposób który nie jest jeszcze obsługiwany"

#: libsvn_client/diff.c:1500
msgid ""
"Only diffs between a path's text-base and its working files are supported at "
"this time"
msgstr ""
"Jedynie porównania między wersją bazową i jej plikiem roboczym są\n"
"obecnie obsługiwane"

#: libsvn_client/diff.c:1994 libsvn_client/diff.c:1999
#: libsvn_client/export.c:685
#, c-format
msgid "'%s' has no URL"
msgstr "'%s' nie ma URL"

#: libsvn_client/export.c:108
msgid "Destination directory exists, and will not be overwritten unless forced"
msgstr ""
"Katalog docelowy już istnieje i nie zostanie nadmazany o ile nie\n"
"zostanie to wymuszone."

#: libsvn_client/export.c:287 libsvn_client/export.c:427
#, c-format
msgid "'%s' exists and is not a directory"
msgstr "'%s' istnieje i nie jest katalogiem"

#: libsvn_client/export.c:290 libsvn_client/export.c:431
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "'%s' już istnieje"

#: libsvn_client/export.c:598 libsvn_wc/update_editor.c:1523
#: libsvn_wc/update_editor.c:2264
#, c-format
msgid "Checksum mismatch for '%s'; expected: '%s', actual: '%s'"
msgstr "Błąd sumy kontrolnej dla '%s'; oczekiwana: '%s', faktyczna: '%s'"

#: libsvn_client/log.c:74
msgid "Missing required revision specification"
msgstr "Nie podano wymaganej specyfikacji wersji"

#: libsvn_client/log.c:144 libsvn_client/switch.c:114
#: libsvn_client/update.c:88
#, c-format
msgid "Entry '%s' has no URL"
msgstr "Element '%s' nie ma URL"

#: libsvn_client/log.c:305
msgid "No commits in repository."
msgstr "Brak zapisów w repozytorium"

#: libsvn_client/prop_commands.c:147
#, c-format
msgid "Revision property '%s' not allowed in this context"
msgstr "Atrybut wersji '%s' jest niedozwolony w tym kontekście"

#: libsvn_client/prop_commands.c:157
#, c-format
msgid "Setting property on non-local target '%s' not yet supported"
msgstr "Ustalanie atrybutu na zdalnym obiekcie '%s' nie jest jeszcze obsługiwane"

#: libsvn_client/prop_commands.c:163 libsvn_client/prop_commands.c:218
#, c-format
msgid "Bad property name: '%s'"
msgstr "Niepoprawna nazwa atrybutu: '%s'"

#: libsvn_client/prop_commands.c:214
msgid "Value will not be set unless forced"
msgstr "Wartość nie zostanie ustawiona o ile nie zostanie to wymuszone"

#: libsvn_client/prop_commands.c:440 libsvn_client/prop_commands.c:720
#, c-format
msgid "Unknown node kind for '%s'"
msgstr "Nieznany rodzaj obiektu dla '%s'"

#: libsvn_client/prop_commands.c:543 libsvn_client/prop_commands.c:901
#, c-format
msgid "'%s' is a URL, but revision kind requires a working copy"
msgstr "'%s' jest URLem, tymczasem rodzaj wersji wymaga kopii roboczej"

#: libsvn_client/prop_commands.c:554 libsvn_client/prop_commands.c:912
msgid "Unknown revision kind"
msgstr "Nieznany rodzaj wersji"

#: libsvn_client/ra.c:130
#, c-format
msgid "Attempt to set wc property '%s' on '%s' in a non-commit operation"
msgstr ""
"Próba ustawienia atrybutu kopii roboczej '%s' na '%s' w operacji innej\n"
"niż zatwierdzanie."

#: libsvn_client/ra.c:314
#, c-format
msgid "Can't find entry for '%s'"
msgstr "Nie można znaleźć elementu dla '%s'"

#: libsvn_client/relocate.c:56
#, c-format
msgid "The repository at '%s' has uuid '%s', but the WC has '%s'"
msgstr "Repozytorium '%s' ma uuid '%s', tymczasem kopia robocza ma '%s'"

#: libsvn_client/revisions.c:107
#, c-format
msgid "Unrecognized revision type requested for '%s'"
msgstr "Zażądano nieznanego typ wersji dla '%s'"

#: libsvn_client/switch.c:130
#, c-format
msgid "Directory '%s' has no URL"
msgstr "Katalog '%s' nie ma URL"

#: libsvn_fs/fs-loader.c:98 libsvn_ra/ra_loader.c:123
#, c-format
msgid "'%s' does not define '%s()'"
msgstr "'%s' nie definiuje '%s()'"

#: libsvn_fs/fs-loader.c:134
#, c-format
msgid "Unknown FS type '%s'"
msgstr "Nieznany typ systemu plików: '%s'"

#: libsvn_ra/ra_loader.c:210
#, c-format
msgid "Unrecognized URL scheme '%s'"
msgstr "Nieznany schemat URL: '%s'"

#: libsvn_ra/ra_loader.c:275
#, c-format
msgid " - handles '%s' schema\n"
msgstr " - obsługuje schemat '%s'\n"

#: libsvn_ra_dav/commit.c:150
#, c-format
msgid "Could not create a request (%s '%s')"
msgstr "Nie udało się wygenerować żądania (%s '%s')"

#: libsvn_ra_dav/commit.c:869
#, c-format
msgid "File '%s' already exists"
msgstr "Plik '%s' już istnieje"

#: libsvn_ra_dav/commit.c:984
msgid "Could not write svndiff to temp file"
msgstr "Nie udało się zapisać różnic do pliku tymczasowego"

#: libsvn_ra_dav/commit.c:1074
#, c-format
msgid "Could not create a PUT request (%s)"
msgstr "Nie udało się stworzenie żądania PUT (%s)"

#: libsvn_ra_dav/commit.c:1221
#, c-format
msgid "applying log message to %s"
msgstr "nanoszenie opisu zmian do %s"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:256
msgid "Could not save the URL of the version resource"
msgstr "Nie można zapisać URL obiektu wersji"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:400
#, c-format
msgid "Could not create a GET request for '%s'"
msgstr "Błąd w trakcie tworzenia żądania GET dla '%s'"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:464
#, c-format
msgid "GET request failed for '%s'"
msgstr "Żądanie GET nie powiodło się dla %s"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:587
msgid "Could not save file"
msgstr "Błąd w trakcie zapisywania pliku"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:636
msgid "Error writing to stream: unexpected EOF"
msgstr "Błąd zapisu do '%s': nieoczekiwany koniec pliku"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:821
#, c-format
msgid ""
"Checksum mismatch for '%s':\n"
" expected checksum: %s\n"
" actual checksum: %s\n"
msgstr ""
"Błąd weryfikacji sumy kontrolnej dla '%s':\n"
" oczekiwano: %s\n"
" wyliczono: %s\n"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:1082
msgid "Server does not support date-based operations"
msgstr "Serwer nie obsługuje operacji związanych z datami"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:1089
msgid "Invalid server response to dated-rev request"
msgstr "Błędna odpowiedź od serwera na żądanie dated-rev"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:1176
msgid ""
"DAV request failed; it's possible that the repository's pre-revprop-change "
"hook either failed or is non-existent"
msgstr ""
"Żądanie DAV nie powiodło się; prawdopodobnie skrypt pre-revprop-change\n"
"nie istnieje lub zgłosił błąd w trakcie działania."

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:1919
#, c-format
msgid "Error writing to '%s': unexpected EOF"
msgstr "Błąd zapisu do '%s': nieoczekiwany koniec pliku"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:2056
#, c-format
msgid "Unknown XML encoding: '%s'"
msgstr "Nieznane kodowanie XML: '%s'"

#: libsvn_ra_dav/fetch.c:2316
msgid "REPORT response handling failed to complete the editor drive"
msgstr "Obsługa odpowiedzi REPORT nie zrealizowała cyklu współpracy z edytorem"

#: libsvn_ra_dav/merge.c:216
#, c-format
msgid ""
"Protocol error: we told the server to not auto-merge any resources, but it "
"said that '%s' was merged"
msgstr ""
"Błąd protokołu: serwer miał nie przeprowadzać automatyczneg łączenia\n"
"zmian, tymczasem poinformował że '%s' zostało zmienione"

#: libsvn_ra_dav/merge.c:225
#, c-format
msgid ""
"Internal error: there is an unknown parent (%d) for the 'DAV:response' "
"element within the MERGE response"
msgstr ""
"Błąd wewnętrzny: nieznany rodzic (%d) dla elementy 'DAV:response' w\n"
"ramach wyniku żądania MERGE"

#: libsvn_ra_dav/merge.c:240
#, c-format
msgid ""
"Protocol error: the MERGE response for the '%s' resource did not return all "
"of the properties that we asked for (and need to complete the commit)."
msgstr ""
"Błąd protokołu: żądanie MERGE dla zasobu %s nie zwróciło wszystkich\n"
"atrybutów których zażądano (i które były wymagane do zatwierdzenia zmian)."

#: libsvn_ra_dav/merge.c:259
#, c-format
msgid "A MERGE response for '%s' is not a child of the destination ('%s')"
msgstr "Wynik MERGE dla '%s' nie jest dzieckiem celu ('%s')"

#: libsvn_ra_dav/merge.c:480
msgid "The MERGE property response had an error status"
msgstr "Wynik operacji MERGE dla atrybutu zawiera status błędu."

#: libsvn_ra_dav/options.c:132
msgid ""
"The OPTIONS response did not include the requested activity-collection-set; "
"this often means that the URL is not WebDAV-enabled"
msgstr ""
"Odpowiedź na żądanie OPTIONS nie zawiera wymaganych informacji z\n"
"activity-collection-set. Problem taki często występuje gdy URL\n"
"wskazuje na zasób, który nie jest obsługiwany przez WebDAV.\n"

#: libsvn_ra_dav/props.c:583
#, c-format
msgid "Failed to find label '%s' for URL '%s'"
msgstr "Nie znaleziono etykiety '%s' w obiekcie o URL '%s'"

#: libsvn_ra_dav/props.c:612
#, c-format
msgid "'%s' was not present on the resource"
msgstr "'%s' nie występuje w obiekcie"

#: libsvn_ra_dav/props.c:674
msgid "The path was not part of a repository"
msgstr "Ścieżka nie wskazuje na repozytorium"

#: libsvn_ra_dav/props.c:685
#, c-format
msgid "No part of path '%s' was found in repository HEAD"
msgstr ""
"Żaden element ścieżki '%s' nei został znaleziony w wersji HEAD repozytorium"

#: libsvn_ra_dav/props.c:719 libsvn_ra_dav/props.c:774
msgid "The VCC property was not found on the resource"
msgstr "Atrybut VCC nie został znaleziony"

#: libsvn_ra_dav/props.c:787
msgid "The relative-path property was not found on the resource"
msgstr "Atrybut relative-path (względna ścieżka) nie został znaleziony"

#: libsvn_ra_dav/props.c:905
msgid "'DAV:baseline-collection' was not present on the baseline resource"
msgstr "Brak DAV:baseline-collection w bazowym obiekcie"

#: libsvn_ra_dav/props.c:924
msgid "'DAV:version-name' was not present on the baseline resource"
msgstr "Brak DAV:version-name w bazowym obiekcie"

#: libsvn_ra_dav/props.c:1077
msgid "At least one property change failed; repository is unchanged"
msgstr ""
"Co najmniej jedna zmiana atrybutu nie powiodła się. Repozytorium nie\n"
"uległo żadnym zmianom.\n"

#: libsvn_ra_dav/session.c:428
msgid "Invalid URL: illegal character in proxy port number"
msgstr "Błędny URL: niedozwolony znak w ramach numeru portu proxy"

#: libsvn_ra_dav/session.c:432
msgid "Invalid URL: negative proxy port number"
msgstr "Błędny URL: ujemny numer portu proxy"

#: libsvn_ra_dav/session.c:435
msgid ""
"Invalid URL: proxy port number greater than maximum TCP port number 65535"
msgstr ""
"Błędny URL: port proxy ma numer większy niż maksymalny dopuszczalny\n"
"numer portu TCP (65535)"

#: libsvn_ra_dav/session.c:449
msgid "Invalid config: illegal character in timeout value"
msgstr "Błąd konfiguracji: niepoprawny znak w specyfikacji timeoutu"

#: libsvn_ra_dav/session.c:453
msgid "Invalid config: negative timeout value"
msgstr "Błąd konfiguracji: ujemna wartość timeoutu"

#: libsvn_ra_dav/session.c:466
msgid "Invalid config: illegal character in debug mask value"
msgstr "Błąd konfiguracji: nie dozwolony znak w masce debugowania"

#: libsvn_ra_dav/session.c:556
msgid "Malformed URL for repository"
msgstr "Niepoprawny URL repozytorium"

#: libsvn_ra_dav/session.c:564
msgid "Network socket initialization failed"
msgstr "Nieudana inicjalizacja połączenia sieciowego"

#: libsvn_ra_dav/session.c:577
msgid "SSL is not supported"
msgstr "SSL nie jest obsługiwany"

#: libsvn_ra_dav/session.c:723
#, c-format
msgid "Invalid config: unable to load certificate file '%s'"
msgstr "Błąd konfiguracji: ładowanie certyfikatu '%s' nie powiodło się"

#: libsvn_ra_dav/session.c:784
msgid "Impossibly long relative URL"
msgstr "Względny URL jest zbyt długi"

#: libsvn_ra_dav/session.c:819
msgid "The UUID property was not found on the resource or any of its parents."
msgstr ""
"Atrybut UUID nie został znaleziony ani w podanym obiekcie, ani też w\n"
"żadnym z jego katalogów nadrzędnych."

#: libsvn_ra_dav/session.c:827
msgid "Please upgrade the server to 0.19 or later."
msgstr "Zaktualizuj serwer do wersji 0.19 lub nowszej."

#: libsvn_ra_dav/session.c:838
msgid "Module for accessing a repository via WebDAV (DeltaV) protocol."
msgstr ""
"Moduł umożliwiający dostęp do repozytorium przy pomocy protokołu\n"
"WebDAV (DeltaV)."

#: libsvn_ra_dav/session.c:865
#, c-format
msgid "Unsupported RA plugin ABI version (%d) for ra_dav."
msgstr "Nieobsługiwana wersja interfejsu modułu RA (%d) dla ra_dav."

#: libsvn_ra_dav/util.c:270
msgid "authorization failed"
msgstr "błąd autoryzacji"

#: libsvn_ra_dav/util.c:274
msgid "could not connect to server"
msgstr "brak połączenia z serwerem"

#: libsvn_ra_dav/util.c:278
msgid "timed out waiting for server"
msgstr "przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź od serwera"

#: libsvn_ra_dav/util.c:449
msgid "Can't calculate the request body size"
msgstr "Nie można ustalić rozmiaru żądania"

#: libsvn_ra_dav/util.c:635
#, c-format
msgid "'%s' path not found"
msgstr "nie znaleziono ścieżki '%s'"

#: libsvn_ra_dav/util.c:640 libsvn_ra_dav/util.c:783
#, c-format
msgid "%s of '%s'"
msgstr "%s z '%s'"

#: libsvn_ra_dav/util.c:651
#, c-format
msgid "The %s request returned invalid XML in the response: %s (%s)"
msgstr "Dla żądanie '%s' otrzymano niepoprawny wynikowy XML: %s (%s)"

#: libsvn_ra_dav/util.c:665
#, c-format
msgid "%s request failed on '%s'"
msgstr "żądanie %s nie powiodło się dla '%s'"

#: libsvn_subr/opt.c:147
msgid ""
"\n"
"Valid options:\n"
msgstr "\nPoprawne opcje:\n"

#: libsvn_subr/opt.c:243
#, c-format
msgid ""
"\"%s\": unknown command.\n"
"\n"
msgstr "\"%s\": nieznane polecenie.\n\n"

#: libsvn_subr/opt.c:428
msgid "Too few arguments"
msgstr "Zbyt mało parametrów"

#: libsvn_subr/opt.c:499
#, c-format
msgid "Syntax error parsing revision '%s'"
msgstr "Błąd składniowy w trakcie parsowania wersji '%s'"

#: libsvn_subr/opt.c:573
#, c-format
msgid "URL '%s' is not properly URI-encoded"
msgstr "URL '%s' nie jest poprawnie zakodowany"

#: libsvn_subr/opt.c:602
#, c-format
msgid "Error resolving case of '%s'"
msgstr "Bład ustalania wielkości liter dla '%s'"

#: libsvn_subr/opt.c:680
#, c-format
msgid ""
"%s, version %s\n"
" compiled %s, %s\n"
"\n"
msgstr ""
"%s, wersja %s\n"
" kompilacja %s, %s\n"
"\n"

#: libsvn_subr/opt.c:683
msgid ""
"Copyright (C) 2000-2004 CollabNet.\n"
"Subversion is open source software, see http://subversion.tigris.org/\n"
"This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab."
"Net/).\n"
"\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 2000-2004 CollabNet.\n"
"Subversion jest wolnym oprogramowaniem, patrz http://subversion.tigris.org/\n"
"Ten produkt zawiera oprogramowanie autorstwa CollabNet (http://www.Collab.Net/).\n"
"\n"

#: libsvn_subr/opt.c:740
#, c-format
msgid "Type '%s help' for usage.\n"
msgstr "Użyj '%s help' by otrzymać podstawowe instrukcje.\n"

#: libsvn_wc/adm_crawler.c:358
#, c-format
msgid ""
"The entry '%s' is no longer a directory; remove the entry before updating"
msgstr ""
"Element '%s' nie jest (już) katalogiem, musi zostać usunięty przed "
"aktualizacją kopii roboczej"

#: libsvn_wc/adm_crawler.c:577
msgid "Error aborting report"
msgstr "Błąd w trakcie przerywania generowania raportu"

#: libsvn_wc/adm_crawler.c:674
#, c-format
msgid "Checksum mismatch for '%s'; expected '%s', actual: '%s'"
msgstr "Błąd sumy kontrolnej dla '%s'; oczekiwana: '%s', faktyczna: '%s'"

#: libsvn_wc/adm_crawler.c:699
msgid "Error opening local file"
msgstr "Błąd w trakcie otwierania lokalnego pliku"

#: libsvn_wc/adm_files.c:200
msgid "Bad type indicator"
msgstr "Niepoprawny znacznik typu"

#: libsvn_wc/adm_files.c:408
msgid "APR_APPEND not supported for adm files"
msgstr "APR_APPEND nie jest obsługiwane dla plików adm"

#: libsvn_wc/adm_files.c:451
msgid ""
"Your .svn/tmp directory may be missing or corrupt; run 'svn cleanup' and try "
"again"
msgstr ""
"Katalog .svn/tmp nie istnieje lub jest uszkodzony, uruchom 'svn cleanup'\n"
"i spróbuj ponownie"

#: libsvn_wc/adm_files.c:626 libsvn_wc/adm_files.c:701 libsvn_wc/lock.c:374
#: libsvn_wc/lock.c:599
#, c-format
msgid "'%s' is not a working copy"
msgstr "'%s' nie jest kopią roboczą"

#: libsvn_wc/adm_files.c:632 libsvn_wc/adm_files.c:707
#: libsvn_wc/adm_files.c:771
msgid "No such thing as 'base' working copy properties!"
msgstr "Nie ma czegoś takiego jak 'bazowe' atrybuty kopii roboczej"

#: libsvn_wc/adm_files.c:840 libsvn_wc/util.c:53
#, c-format
msgid "'%s' is not a directory"
msgstr "'%s' nie jest katalogiem"

#: libsvn_wc/adm_files.c:893
#, c-format
msgid "No entry for '%s'"
msgstr "Brak wpisu dla '%s'"

#: libsvn_wc/adm_files.c:913
#, c-format
msgid "URL '%s' doesn't match existing URL '%s' in '%s'"
msgstr "URL '%s' nie zgadza się z istniejącym URL '%s' w '%s'"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:213
#, c-format
msgid "Unrecognized node kind: '%s'"
msgstr "Nieznany rodzaj obiektu: '%s'"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:378 libsvn_wc/update_editor.c:861
#: libsvn_wc/update_editor.c:1241
#, c-format
msgid "Error writing log file for '%s'"
msgstr "Błąd w trakcie zapisu do pliku logu dla '%s'"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:886
#, c-format
msgid "'%s' not found"
msgstr "Nie znaleziono '%s'"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:889
#, c-format
msgid "Unsupported node kind for path '%s'"
msgstr "Nieznany rodzaj obiektu dla ścieżki '%s'"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:918
#, c-format
msgid "'%s' is already under version control"
msgstr "'%s' już podlega zarządzaniu wersjami"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:929
#, c-format
msgid ""
"Can't replace '%s' with a node of a differing type; commit the deletion, "
"update the parent, and then add '%s'"
msgstr ""
"Zastąpienie '%s' przez obiekt innego rodzaju nie jest\n"
"możliwe. Usuń ten obiekt - zatwierdzając tą operację, zaktualizuj\n"
"kopię roboczą i dopiero wtedy dodaj '%s'"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:944
#, c-format
msgid "Can't find parent directory's entry while trying to add '%s'"
msgstr ""
"W trakcie dodawania '%s' nie znaleziono informacji o katalogu nadrzędnym"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:949
#, c-format
msgid "Can't add '%s' to a parent directory scheduled for deletion"
msgstr "Nie można dodać '%s' - katalog nadrzędny ma zostać skasowany"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:1144
#, c-format
msgid "Error '%s' for '%s'"
msgstr "Błąd '%s' dla '%s'"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:1196 libsvn_wc/adm_ops.c:1199 libsvn_wc/adm_ops.c:1231
msgid "restoring props"
msgstr "odtwarzanie atrybutów"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:1207
msgid "removing props"
msgstr "usuwanie atrybutów"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:1271
msgid "restoring text"
msgstr "odtwarzanie treści"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:1371
#, c-format
msgid "Cannot revert: '%s' is not under version control"
msgstr "Nie można wycofać zmian: '%s' nie podlega zarządzaniu wersjami"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:1402
#, c-format
msgid "Cannot revert '%s': unsupported entry node kind"
msgstr "NIe można wycofać zmian w '%s': nie znany rodzaj obiektu"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:1412
#, c-format
msgid "Cannot revert '%s': unsupported node kind in working copy"
msgstr ""
"Nie można wycofać zmian w '%s': obiekt znajdujący się w kopii roboczej\n"
"jest nieznanego rodzaju "

#: libsvn_wc/adm_ops.c:1459
msgid ""
"Cannot revert addition of current directory; please try again from the "
"parent directory"
msgstr ""
"Nie można wycofać operacji dodania bieżącego katalogu, spróbuj\n"
"ponownie wykonać to polecenie znajdując się w katalogu nadrzędnym"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:1481
#, c-format
msgid "Unknown or unexpected kind for path '%s'"
msgstr "Nie znany lub niedopuszczalny rodzaj obiektu dla ścieżki '%s'"

#: libsvn_wc/adm_ops.c:1666
#, c-format
msgid "File '%s' has local modifications"
msgstr "Plik '%s' zawiera lokalne zmiany"

#: libsvn_wc/copy.c:147
#, c-format
msgid "'%s' already exists and is in the way"
msgstr "'%s' już istnieje i znajduje się w wskazanym miejscu"

#: libsvn_wc/copy.c:159
#, c-format
msgid ""
"'%s' is scheduled for deletion; it must be committed before being overwritten"
msgstr ""
"'%s' ma zostać skasowany; operacja ta musi zostać zatwierdzona zanim\n"
"zostanie nadmazany"

#: libsvn_wc/copy.c:164
#, c-format
msgid "There is already a versioned item '%s'"
msgstr "Już istnieje podlegajacy zarządzaniu wersjami element '%s'"

#: libsvn_wc/copy.c:175
#, c-format
msgid "Cannot copy or move '%s': it's not under version control"
msgstr ""
"Nie można skopiować lub przenieść '%s': obiekt nie podlega zarządzaniu\n"
"wersjami\n"

#: libsvn_wc/copy.c:182
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy or move '%s': it's not in the repository yet; try committing "
"first"
msgstr ""
"Nie można skopiować lub przenieść '%s': obiekt jeszcze nie znajduje\n"
"się w repozytorium; zatwierdź transakcję dodającą go do repozytorium i\n"
"spróbuj ponownie"

#: libsvn_wc/copy.c:297
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy or move '%s': it is not in the repository yet; try committing "
"first"
msgstr ""
"Nie można skopiować lub przenieść '%s': obiekt jeszcze nie znajduje\n"
"się w repozytorium; zatwierdź transakcję dodającą go do repozytorium\n"
"i spróbuj ponownie."

#: libsvn_wc/entries.c:119
#, c-format
msgid "Error writing entries file for '%s'"
msgstr "Błąd zapisu pliku entries dla '%s'"

#: libsvn_wc/entries.c:220
#, c-format
msgid "Entry '%s' has invalid node kind"
msgstr "Obiekt '%s' jest nieznanego rodzaju"

#: libsvn_wc/entries.c:245 libsvn_wc/entries.c:295 libsvn_wc/entries.c:335
#: libsvn_wc/entries.c:362 libsvn_wc/entries.c:389
#, c-format
msgid "Entry '%s' has invalid '%s' value"
msgstr "Obiekt '%s' ma niepoprawną wartość '%s'"

#: libsvn_wc/entries.c:570
msgid "Missing default entry"
msgstr "Brak domyślnej wartości"

#: libsvn_wc/entries.c:575
msgid "Default entry has no revision number"
msgstr "Domyślna wartość nie ma numeru wersji"

#: libsvn_wc/entries.c:580
msgid "Default entry is missing URL"
msgstr "Domyślna wartość nie ma URL"

#: libsvn_wc/entries.c:668
#, c-format
msgid "XML parser failed in '%s'"
msgstr "Błąd parsera XML dla '%s'"

#: libsvn_wc/entries.c:755
#, c-format
msgid "Corrupt working copy: '%s' has no default entry"
msgstr "Uszkodzona kopia robocza: katalog '%s' nie ma domyślnego elementu"

#: libsvn_wc/entries.c:771
#, c-format
msgid "Corrupt working copy: directory '%s' has an invalid schedule"
msgstr ""
"Uszkodzona kopia robocza: katalog '%s' ma niepoprawne operacje\n"
"oczekujące na zatwierdzenie"

#: libsvn_wc/entries.c:805
#, c-format
msgid "Corrupt working copy: '%s' in directory '%s' has an invalid schedule"
msgstr ""
"Uszkodzona kopia robocza: '%s' w katalogu '%s' ma niepoprawne operacje\n"
"oczekujące na zatwierdzenie"

#: libsvn_wc/entries.c:814
#, c-format
msgid ""
"Corrupt working copy: '%s' in directory '%s' (which is scheduled for "
"addition) is not itself scheduled for addition"
msgstr ""
"Uszkodzona kopia robocza: '%s' w katalogu '%s' (oczekującym na\n"
"dodanie do repozytorium) nie jest zarejestrowany do dodania"

#: libsvn_wc/entries.c:822
#, c-format
msgid ""
"Corrupt working copy: '%s' in directory '%s' (which is scheduled for "
"deletion) is not itself scheduled for deletion"
msgstr ""
"Uszkodzona kopia robocza: '%s' w katalogu '%s' (oczekującym na\n"
"skasowanie) nie jest zarejestrowany do skasowania"

#: libsvn_wc/entries.c:830
#, c-format
msgid ""
"Corrupt working copy: '%s' in directory '%s' (which is scheduled for "
"replacement) has an invalid schedule"
msgstr ""
"Uszkodzona kopia robocza: '%s' w katalogu '%s' (oczekuje na\n"
"zastąpienie) ma niepoprawne operacje oczekujące na zatwierdzenie"

#: libsvn_wc/entries.c:1109
#, c-format
msgid "No default entry in directory '%s'"
msgstr "Brak domyślnego obiektu w katalogu '%s'"

#: libsvn_wc/entries.c:1162
#, c-format
msgid "Error writing to '%s'"
msgstr "Błąd zapisu do '%s'"

#: libsvn_wc/entries.c:1401
#, c-format
msgid ""
"Can't add '%s' to deleted directory; try undeleting its parent directory "
"first"
msgstr ""
"Nie można dodać '%s' do skasowanego katalogu, spróbuj cofnąć kasowanie\n"
"katalogu nadrzędnego"

#: libsvn_wc/entries.c:1407
#, c-format
msgid ""
"Can't replace '%s' in deleted directory; try undeleting its parent directory "
"first"
msgstr ""
"Nie można zastąpić '%s' w skasowanym katalogu, spróbuj cofnąć kasowanie\n"
"katalogu nadrzędnego"

#: libsvn_wc/entries.c:1416
#, c-format
msgid "'%s' is marked as absent, so it cannot be scheduled for addition"
msgstr ""
"'%s' jest oznaczony jako nieobecny, nie może zostać zlecone jego\n"
"skasowanie\n"

#: libsvn_wc/entries.c:1445
#, c-format
msgid "Entry '%s' is already under version control"
msgstr "Obiekt '%s' już podlega zarządzaniu wersjami"

#: libsvn_wc/entries.c:1537
#, c-format
msgid "Entry '%s' has illegal schedule"
msgstr "Obiekt '%s' ma niepoprawne operacje oczekujące na zatwierdzenie"

#: libsvn_wc/entries.c:1653
#, c-format
msgid "No such entry: '%s'"
msgstr "Nie ma takiego obiektu: '%s'"

#: libsvn_wc/entries.c:1719
#, c-format
msgid "Directory '%s' has no THIS_DIR entry"
msgstr "Katalog '%s' nie zawiera elementu THIS_DIR"

#: libsvn_wc/entries.c:1787
#, c-format
msgid "'%s' has an unrecognized node kind"
msgstr "'%s' jest nieznanego rodzaju"

#: libsvn_wc/entries.c:1822
#, c-format
msgid "Unexpectedly found '%s': path is marked 'missing'"
msgstr "Nieoczekiwanie znaleziono '%s': ścieżka jest oznaczona jako brakująca"

#: libsvn_wc/lock.c:158 libsvn_wc/lock.c:356
#, c-format
msgid "Working copy '%s' locked"
msgstr "Kopia robocza '%s' jest zablokowana"

#: libsvn_wc/lock.c:278
#, c-format
msgid "Path '%s' ends in '%s', which is unsupported for this operation"
msgstr "Ścieżka '%s' kończy się '%s', co nie jest dozwolone dla tej operacji"

#: libsvn_wc/lock.c:647
#, c-format
msgid "Working copy '%s' not locked"
msgstr "Kopia robocza '%s' nie została zablokowana"

#: libsvn_wc/lock.c:841
#, c-format
msgid "Write-lock stolen in '%s'"
msgstr "Blokada zapisu '%s' została przejęta"

#: libsvn_wc/lock.c:848
#, c-format
msgid "No write-lock in '%s'"
msgstr "Brak blokady zapisu na '%s'"

#: libsvn_wc/lock.c:868
#, c-format
msgid "Lock file '%s' is not a regular file"
msgstr "Plik blokady '%s' nie jest normalnym plikiem"

#: libsvn_wc/log.c:172
msgid "Can't move source to dest"
msgstr "Przeniesienie nie udało się."

#: libsvn_wc/log.c:311
#, c-format
msgid "In directory '%s'"
msgstr "W katalogu '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:335
#, c-format
msgid "Missing 'left' attribute in '%s'"
msgstr "Brak 'lewego' parametru w '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:340
#, c-format
msgid "Missing 'right' attribute in '%s'"
msgstr "Brak 'prawego' parametru w '%s'<"

#: libsvn_wc/log.c:381
#, c-format
msgid "Missing 'dest' attribute in '%s'"
msgstr "Brak parametru 'cel' w '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:422
#, c-format
msgid "Missing 'timestamp' attribute in '%s'"
msgstr "Brak parametru 'timestamp' w 's'"

#: libsvn_wc/log.c:487 libsvn_wc/log.c:518
#, c-format
msgid "Error checking path '%s'"
msgstr "Błąd przy weryfikacji ścieżki '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:493 libsvn_wc/log.c:524
#, c-format
msgid "Error getting 'affected time' on '%s'"
msgstr "Błąd ustalania czasu dostępu dla '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:534
#, c-format
msgid "Error modifying entry for '%s'"
msgstr "Błąd przy modyfikacji informacji o '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:664
#, c-format
msgid "Missing 'revision' attribute for '%s'"
msgstr "Brak atrybutu wersji dla '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:678
#, c-format
msgid "Log command for directory '%s' is mislocated"
msgstr "Polecenie log dla katalogu '%s' jest niepoprawnie umieszczone"

#: libsvn_wc/log.c:845 libsvn_wc/log.c:915
#, c-format
msgid "Error checking existence of '%s'"
msgstr "Błąd przy sprawdzaniu czy '%s' istnieje"

#: libsvn_wc/log.c:856 libsvn_wc/log.c:925
#, c-format
msgid "Error comparing '%s' and '%s'"
msgstr "Błąd porównywania '%s' i '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:867
#, c-format
msgid "Error getting 'affected time' for '%s'"
msgstr "Błąd pobierania czasu zmiany dla '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:935 libsvn_wc/log.c:1000
#, c-format
msgid "Error getting 'affected time' of '%s'"
msgstr "Błąd pobierania czasu zmiany dla '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:980
#, c-format
msgid "Error replacing text-base of '%s'"
msgstr "Błąd aktualizowania wersji bazowej '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:1040 libsvn_wc/log.c:1088
#, c-format
msgid "Error modifying entry of '%s'"
msgstr "Błąd modyfikacji '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:1147
#, c-format
msgid "Log entry missing 'name' attribute (entry '%s' for directory '%s')"
msgstr "Zapis w logu nie zawiera atrybutu 'name' (element '%s' w katalogu '%s')"

#: libsvn_wc/log.c:1201
#, c-format
msgid "Unrecognized logfile element '%s' in '%s'"
msgstr "Nieznany rodzaj obiektu w logu: '%s' w '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:1210
#, c-format
msgid "Error processing command '%s' in '%s'"
msgstr "Błąd wykonania polecenia '%s' w '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:1299
msgid "Couldn't open log"
msgstr "Błąd otwarcia logu"

#: libsvn_wc/log.c:1308
#, c-format
msgid "Error reading administrative log file in '%s'"
msgstr "Błąd zapisu logu administracyjnego '%s'"

#: libsvn_wc/log.c:1376
#, c-format
msgid "'%s' is not a working copy directory"
msgstr "'%s' nie jest kopią roboczą"

#: libsvn_wc/merge.c:300 libsvn_wc/merge.c:302 libsvn_wc/merge.c:304
#: libsvn_wc/merge.c:306
msgid "Unable to delete temporary file"
msgstr "Usunięcie pliku tymczasowego nie powiodło się"

#: libsvn_wc/props.c:103
#, c-format
msgid "Property '%s' locally changed to '%s', but update deletes it\n"
msgstr ""
"Wartość atrybutu '%s' została lokalnie zmieniona na '%s', tymczasem\n"
"aktualizacja powoduje skasowanie atrybutu"

#: libsvn_wc/props.c:112
#, c-format
msgid "Property '%s' locally deleted, but update sets it to '%s'\n"
msgstr ""
"Atrybut '%s' jest lokalnie skasowany, tymczasem aktualizacja\n"
"przypisuje mu wartość '%s'"

#: libsvn_wc/props.c:128
#, c-format
msgid "Property '%s' locally changed to '%s', but update sets it to '%s'\n"
msgstr ""
"Wartość atrybutu '%s' jest lokalnie zmieniona na '%s', tymczasem\n"
"aktualizacja przypisuje mu wartość '%s'"

#: libsvn_wc/props.c:171
#, c-format
msgid "Can't parse '%s'"
msgstr "Nie można sparsować '%s'"

#: libsvn_wc/props.c:197
#, c-format
msgid "Can't write property hash to '%s'"
msgstr "Nie można zapisać atrybutów '%s'"

#: libsvn_wc/props.c:250
#, c-format
msgid "Can't find entry '%s' in '%s'"
msgstr "Nie znaleziono '%s' w ramach '%s'"

#: libsvn_wc/props.c:318 libsvn_wc/update_editor.c:2191
#, c-format
msgid "Error writing log for '%s'"
msgstr "Nie udany zapis logu dla '%s'"

#: libsvn_wc/props.c:730 libsvn_wc/questions.c:63
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "'%s' nie istnieje"

#: libsvn_wc/props.c:735
#, c-format
msgid "Unknown node kind: '%s'"
msgstr "Nie znany rodzaj obiektu: '%s'"

#: libsvn_wc/props.c:771 libsvn_wc/props.c:793 libsvn_wc/props.c:887
#: libsvn_wc/props.c:1089
msgid "Failed to load properties from disk"
msgstr "Nieudane pobieranie atrybutów z dysku"

#: libsvn_wc/props.c:809 libsvn_wc/props.c:1119
#, c-format
msgid "Cannot write property hash for '%s'"
msgstr "Nie można zapisać atrybutów '%s'"

#: libsvn_wc/props.c:879 libsvn_wc/props.c:1010
#, c-format
msgid "Property '%s' is an entry property"
msgstr "Atrybut '%s' jest atrybutem pliku/katalogu"

#: libsvn_wc/props.c:921
msgid "directory"
msgstr "katalog"

#: libsvn_wc/props.c:925
msgid "file"
msgstr "plik"

#: libsvn_wc/props.c:929
#, c-format
msgid "'%s' is not a file or directory"
msgstr "'%s' nie jest plikiem ani katalogiem"

#: libsvn_wc/props.c:935
#, c-format
msgid "Cannot set '%s' on a %s (%s)"
msgstr "Nie można ustawić '%s' na %s (%s)"

#: libsvn_wc/props.c:958
#, c-format
msgid "File '%s' has binary mime type property"
msgstr "Plik '%s' ma binarny typ MIME"

#: libsvn_wc/props.c:979
#, c-format
msgid "File '%s' has inconsistent newlines"
msgstr "Plik '%s' ma niejednolite znaki końca wiersza"

#: libsvn_wc/props.c:1532
#, c-format
msgid "Error parsing %s property on '%s': '%s'"
msgstr "Błąd parsowania atrybutu %s '%s': '%s'"

#: libsvn_wc/props.c:1548
#, c-format
msgid ""
"Invalid %s property on '%s': target involves '.' or '..' or is an absolute "
"path"
msgstr ""
"Błędny atrybut %s '%s': wartość wykorzystuje '.' lub '..' albo też\n"
"jest ścieżką bezwzględną"

#: libsvn_wc/questions.c:104
#, c-format
msgid ""
"Working copy format of '%s' is too old (%d); please check out your working "
"copy again"
msgstr ""
"Format kopii roboczej '%s' jest zbyt stary (%d); pobierz kopię roboczą\n"
"na nowo"

#: libsvn_wc/questions.c:112
#, c-format
msgid ""
"This client is too old to work with working copy '%s'; please get a newer "
"Subversion client"
msgstr ""
"Ten klient jest zbyt stary by obsługiwać kopię roboczą '%s';\n"
"zainstaluj nowszego klienta Subversion\n"

#: libsvn_wc/questions.c:348
#, c-format
msgid ""
"Checksum mismatch indicates corrupt text base: '%s'\n"
" expected: %s\n"
" actual: %s\n"
msgstr ""
"Błąd sumy kontrolnej wskazuje na uszkodzony plik bazowy '%s'\n"
" oczekiwano: %s\n"
" znaleziono: %s\n"

#: libsvn_wc/translate.c:126
#, c-format
msgid "'%s' has unknown value for svn:eol-style property"
msgstr "Atrybut svn:eol-style dla '%s' ma niedopuszczalną wartość"

#: libsvn_wc/update_editor.c:338
#, c-format
msgid "No '.' entry in: '%s'"
msgstr "Brak elementu '.' w '%s'"

#: libsvn_wc/update_editor.c:782
#, c-format
msgid "Won't delete locally modified directory '%s'"
msgstr "Nie można skasować lokalnie zmodyfikowanego katalogu '%s'"

#: libsvn_wc/update_editor.c:965
#, c-format
msgid "Failed to add directory '%s': object of the same name already exists"
msgstr "Błąd dodawania katalogu '%s': obiekt o tej samej nazwie już istnieje"

#: libsvn_wc/update_editor.c:972
#, c-format
msgid ""
"Failed to add directory '%s': object of the same name as the administrative "
"directory"
msgstr ""
"Błąd dodawania katalogu '%s': tą samą nazwę nosi katalog\n"
"administracyjny"

#: libsvn_wc/update_editor.c:985
#, c-format
msgid "Failed to add directory '%s': copyfrom arguments not yet supported"
msgstr ""
"Błąd dodawania katalogu '%s': parametry copyfrom nie są jeszcze\n"
"obsługiwane"

#: libsvn_wc/update_editor.c:1005
#, c-format
msgid ""
"Failed to add directory '%s': object of the same name is already scheduled "
"for addition"
msgstr ""
"Błąd dodawania katalogu '%s': obiekt o tej samej nazwie już oczekuje\n"
"na dodanie"

#: libsvn_wc/update_editor.c:1210
msgid "Couldn't do property merge"
msgstr "Nie udało się łączenie zmian atrybutu"

#: libsvn_wc/update_editor.c:1301
#, c-format
msgid ""
"Failed to mark '%s' absent: item of the same name is already scheduled for "
"addition"
msgstr ""
"Nie udało się oznaczanie '%s' jako brakującego: element o tej samej\n"
"nazwie oczekuje na dodanie"

#: libsvn_wc/update_editor.c:1392
#, c-format
msgid "Failed to add file '%s': object of the same name already exists"
msgstr "Błąd dodawania pliku '%s': obiekt o tej samej nazwie już istnieje"

#: libsvn_wc/update_editor.c:1413
#, c-format
msgid ""
"Failed to add file '%s': object of the same name is already scheduled for "
"addition"
msgstr ""
"Błąd dodawania pliku '%s': obiekt o tej samej nazwie już oczekuje na\n"
"dodanie"

#: libsvn_wc/update_editor.c:1420
#, c-format
msgid "File '%s' in directory '%s' is not a versioned resource"
msgstr "Plik '%s' w katalogu '%s' nie podlega zarządzaniu wersjami"

#: libsvn_wc/update_editor.c:1540
#, c-format
msgid "Checksum mismatch for '%s'; recorded: '%s', actual: '%s'"
msgstr "Błąd sumy kontrolnej dla '%s'; zapisana: '%s', faktyczna: '%s'<"

#: libsvn_wc/update_editor.c:1831
msgid "Move failed"
msgstr "Przesunięcie nie powiodło się"

#: libsvn_wc/update_editor.c:2667
#, c-format
msgid "'%s' has no ancestry information."
msgstr "Brak informacji o pochodzeniu '%s'"

#: libsvn_wc/util.c:84
msgid "Unable to make any directories"
msgstr "Nieudane tworzenie jakichkolwiek katalogów"

#: svnadmin/main.c:71
msgid "Can't open stdio file"
msgstr "Błąd otwierania pliku"

#: svnadmin/main.c:99
msgid "Repository argument required"
msgstr "Parametr podający repozytorium jest wymagany"

#: svnadmin/main.c:104
#, c-format
msgid "'%s' is an URL when it should be a path"
msgstr "'%s' jest URLem a powinien być ścieżką\n"

#: svnadmin/main.c:186 svnlook/main.c:95 svnversion/main.c:183
msgid "show version information"
msgstr "podaj informację o wersji"

#: svnadmin/main.c:189
msgid "specify revision number ARG (or X:Y range)"
msgstr "podaj informację o wersji (lub zakres X:Y)"

#: svnadmin/main.c:192
msgid "dump incrementally"
msgstr "dump inkrementalny"

#: svnadmin/main.c:195
msgid "use deltas in dump output"
msgstr "używaj delt w wyniku dump"

#: svnadmin/main.c:198
msgid "bypass the repository hook system"
msgstr "pomiń skrypty repozytorium"

#: svnadmin/main.c:201
msgid "no progress (only errors) to stderr"
msgstr "nie informuj o postępie prac, podawaj jedynie informacje o błędach"

#: svnadmin/main.c:204
msgid "ignore any repos UUID found in the stream"
msgstr "ignoruj jakiekolwiek UUID repozytorium"

#: svnadmin/main.c:207
msgid "set repos UUID to that found in stream, if any"
msgstr "ustal UUID repozytorium na obecne w pliku dump i ile tylko jest zadane\n"

#: svnadmin/main.c:210
msgid "type of repository: 'bdb' or 'fsfs'"
msgstr "rodzaj repozytorium: 'bdb' lub 'fsfs'"

#: svnadmin/main.c:213
msgid "load at specified directory in repository"
msgstr "ładuj w podanym katalogu repozytorium"

#: svnadmin/main.c:216
msgid "disable fsync at transaction commit [Berkeley DB]"
msgstr ""
"wyłącz synchronizację zapisu na dysk przy zatwierdzaniu transakcji\n"
"[Berkeley DB]\n"

#: svnadmin/main.c:219
msgid "disable automatic log file removal [Berkeley DB]"
msgstr "wyłącz automatyczne usuwanie zbędnych logów [Berkeley DB]"

#: svnadmin/main.c:225
msgid "remove redundant log files from source repository"
msgstr "usuń zbędne logi z repozytorium"

#: svnadmin/main.c:237
msgid ""
"usage: svnadmin create REPOS_PATH\n"
"\n"
"Create a new, empty repository at REPOS_PATH.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin create KATALOG\n"
"\n"
"Stwórz nowe, puste repozytorium w podanym katalogu"

#: svnadmin/main.c:243
msgid ""
"usage: svnadmin deltify [-r LOWER[:UPPER]] REPOS_PATH\n"
"\n"
"Run over the requested revision range, performing predecessor delti-\n"
"fication on the paths changed in those revisions. Deltification in\n"
"essence compresses the repository by only storing the differences or\n"
"delta from the preceding revision. If no revisions are specified,\n"
"this will simply deltify the HEAD revision.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin deltify [-r MIN[:MAKS]] KATALOG\n"
"\n"
"Dla podanego zakresu wersji, zrealizuj zapis różnicowy dla ścieżek\n"
"modyfikowanych w podanych wersjach. Zapis różnicowy zmniejsza rozmiar\n"
"repozytorium dzięki zapamiętywaniu jedynie różnic pomiędzy kolejnymi\n"
"wersjami. W razie braku parametru -r polecenie domyślnie działa na\n"
"wersji HEAD (najnowszej).\n"

#: svnadmin/main.c:252
msgid ""
"usage: svnadmin dump REPOS_PATH [-r LOWER[:UPPER]] [--incremental]\n"
"\n"
"Dump the contents of filesystem to stdout in a 'dumpfile'\n"
"portable format, sending feedback to stderr. Dump revisions\n"
"LOWER rev through UPPER rev. If no revisions are given, dump all\n"
"revision trees. If only LOWER is given, dump that one revision tree.\n"
"If --incremental is passed, then the first revision dumped will be\n"
"a diff against the previous revision, instead of the usual fulltext.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin dump KATALOG_REP [-r MIN[:MAKS]] [--incremental]\n"
"\n"
"Tworzy zrzut treści repozytorium w przenośnym formacie, wypisując go\n"
"na standardowe wyjście programu a informacje diagnostyczne wypisując\n"
"na wyjściu błędu. Jeśli jest obecny parametr -r, zrzut obejmuje zakres\n"
"pomiędzy podanymi wersjami, w przeciwnym wypadku pełną historię\n"
"repozytorium. Jeśli przy -r podano tylko jedną wersję, tylko ona jest\n"
"zrzucana. Opcja --incremental powoduje, że zrzut wersji MIN będzie\n"
"obejmował różnicę między nią a wersją wcześniejszą a nie pełny zrzut\n"
"tej wersji.\n"

#: svnadmin/main.c:263
msgid ""
"usage: svnadmin help [SUBCOMMAND...]\n"
"\n"
"Describe the usage of this program or its subcommands.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin help [POLECENIE...]\n"
"\n"
"Opisuje działanie podanego polecenia.\n"

#: svnadmin/main.c:268
msgid ""
"usage: svnadmin hotcopy REPOS_PATH NEW_REPOS_PATH\n"
"\n"
"Makes a hot copy of a repository.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin hotcopy KATALOG_REP NOWY_KATALOG_REP\n"
"\n"
"Tworzy kopię repozytorium w nowym katalogu - bez konieczności\n"
"zatrzymywania repozytorium lub wstrzymywania obsługi klientów."

#: svnadmin/main.c:273
msgid ""
"usage: svnadmin list-dblogs REPOS_PATH\n"
"\n"
"List all Berkeley DB log files.\n"
"\n"
"WARNING: Modifying or deleting logfiles which are still in use\n"
"will cause your repository to be corrupted.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin list-dblogs KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje listę wszystkich logów Berkeley DB.\n"
"\n"
"UWAGA: zmodyfikowanie lub skasowanie logów bądących jeszcze w użyciu\n"
"spowoduje uszkodzenie repozytorium."

#: svnadmin/main.c:280
msgid ""
"usage: svnadmin list-unused-dblogs REPOS_PATH\n"
"\n"
"List unused Berkeley DB log files.\n"
"\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin list-unused-dblogs KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje listę logów Berkeley DB które nie są już używane.\n"
"\n"

#: svnadmin/main.c:285
msgid ""
"usage: svnadmin load REPOS_PATH\n"
"\n"
"Read a 'dumpfile'-formatted stream from stdin, committing\n"
"new revisions into the repository's filesystem. If the repository\n"
"was previously empty, its UUID will, by default, be changed to the\n"
"one specified in the stream. Progress feedback is sent to stdout.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin load KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wczytuje zrzut repozytorium z standardowego wejścia, zatwierdzając\n"
"odczytane zeń wersje w repozytorium. Jeśli repozytorium było przed\n"
"wykonaniem tej operacji puste, UUID repozytorium zostanie zmienione\n"
"na podane w wczytywanym zrzucie. Informacja o postępie prac jest\n"
"wypisywana na wyjściu błędów.\n"

#: svnadmin/main.c:295
msgid ""
"usage: svnadmin lstxns REPOS_PATH\n"
"\n"
"Print the names of all uncommitted transactions.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin lstxns KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje nazwy wszystkich nie zatwierdzonych transakcji.\n"

#: svnadmin/main.c:300
msgid ""
"usage: svnadmin recover REPOS_PATH\n"
"\n"
"Run the Berkeley DB recovery procedure on a repository. Do\n"
"this if you've been getting errors indicating that recovery\n"
"ought to be run.\n"
"\n"
"WARNING: only run this when you are SURE you're the only process\n"
"accessing the repository. Requires exclusive access.\n"
"\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin recover KATALOG_REP\n"
"\n"
"Uruchamia proces usuwania błędów w bazie Berkeley DB. Polecenia należy\n"
"użyć jeśli pojawią się błędy sugerujące jego uruchomienie.\n"
"\n"
"UWAGA: polecenie należy uruchamiać tylko gdy jest PEWNE, że żaden inny\n"
"proces nie próbuje w tym samym czasie korzystać z repozytorium. \n"
"Konieczny jest wyłączny dostęp.\n"
"\n"

#: svnadmin/main.c:309
msgid ""
"usage: svnadmin rmtxns REPOS_PATH TXN_NAME...\n"
"\n"
"Delete the named transaction(s).\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin rmtxns KATALOG_REP NAZWA_TX...\n"
"\n"
"Usuwa podaną transakcję/transakcje.\n"

#: svnadmin/main.c:314
msgid ""
"usage: svnadmin setlog REPOS_PATH -r REVISION FILE\n"
"\n"
"Set the log-message on revision REVISION to the contents of FILE. Use\n"
"--bypass-hooks to avoid triggering the revision-property-related hooks\n"
"(for example, if you do not want an email notification sent\n"
"from your post-revprop-change hook, or because the modification of\n"
"revision properties has not been enabled in the pre-revprop-change\n"
"hook).\n"
"\n"
"NOTE: revision properties are not historied, so this command\n"
"will permanently overwrite the previous log message.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin setlog KATALOG_REP -r WERSJA PLIK\n"
"\n"
"Zmienia opis zmiany wprowadzonej w wersji WERSJA na tekst będący\n"
"treścią podanego PLIKu. Opcja --bypass-hooks pozwala uniknąć\n"
"uruchamiania skryptów repozytorium związanych z atrybutami wersji\n"
"(można dzięki niej na przykład pominąć wysyłanie emaila normalnie\n"
"generowanego przez skrypt post-revprop-change hook bądź obejść\n"
"ograniczenie zabraniające modyfikacji atrybutów wersji nałożone\n"
"przez skrypt pre-revprop-change).\n"
"\n"
"UWAGA: historia zmian atrybutów wersji nie jest przechowywana, to\n"
"polecenie spowoduje nieodwracalne zastąpienie starego opisu nowym.\n"

#: svnadmin/main.c:328
msgid ""
"usage: svnadmin verify REPOS_PATH\n"
"\n"
"Verifies the data stored in the repository.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnadmin verify KATALOG_REP\n"
"\n"
"Weryfikuje poprawność danych znajdujących się w repozytorium.\n"

#: svnadmin/main.c:430 svnadmin/main.c:498
msgid "First revision cannot be higher than second"
msgstr "Pierwsza wersja nie może być wyższa niż druga"

#: svnadmin/main.c:447
msgid "done.\n"
msgstr "zrobione.\n"

#: svnadmin/main.c:530
msgid ""
"general usage: svnadmin SUBCOMMAND REPOS_PATH [ARGS & OPTIONS ...]\n"
"Type \"svnadmin help <subcommand>\" for help on a specific subcommand.\n"
"\n"
"Available subcommands:\n"
msgstr ""
"ogólne wykorzystanie: svnadmin POLECENIE KATALOG_REP [PARAMETRY i OPCJE...]\n"
"Komenda \"svnadmin help <polecenie>\" prezentuje tekst pomocy dla podanego\n"
"polecenia.\n"
"\n"
"Dostępne polecenia:\n"

#: svnadmin/main.c:605
msgid "Please wait; recovering the repository may take some time...\n"
msgstr "Proszę czekać; odtwarzanie repozytorium może trwać długo...\n"

#: svnadmin/main.c:610
msgid ""
"\n"
"Recovery completed.\n"
msgstr "\nOdtwarzanie zakończone.\n"

#: svnadmin/main.c:725
#, c-format
msgid "Transaction '%s' removed.\n"
msgstr "Usunięto transakcję '%s'.\n"

#: svnadmin/main.c:748
msgid "Missing revision"
msgstr "Brak wersji"

#: svnadmin/main.c:751
msgid "Only one revision allowed"
msgstr "Tylko jedna wersja jest dozwolona"

#: svnadmin/main.c:757
msgid "Exactly one file argument required"
msgstr "Wymagany dokładnie jeden parametr - plik"

#: svnadmin/main.c:1015 svnlook/main.c:1910
msgid "subcommand argument required\n"
msgstr "polecenie wymaga parametrów\n"

#: svnadmin/main.c:1092
#, c-format
msgid ""
"subcommand '%s' doesn't accept option '%s'\n"
"Type 'svnadmin help %s' for usage.\n"
msgstr ""
"polecenie '%s' nie obsługuje opcji '%s'\n"
"Użyj 'svnadmin help %s' by uzyskać więcej informacji..\n"

#: svnlook/main.c:98
msgid "specify revision number ARG"
msgstr "podaj numer wersji"

#: svnlook/main.c:101
msgid "specify transaction name ARG"
msgstr "podaje nazwę transakcji"

#: svnlook/main.c:104
msgid "be verbose"
msgstr "podawaj informacje pomocnicze"

#: svnlook/main.c:107
msgid "show node revision ids for each path"
msgstr "podawaj identyfikator węzła dla każdej ścieżki"

#: svnlook/main.c:122
msgid ""
"usage: svnlook author REPOS_PATH\n"
"\n"
"Print the author.\n"
msgstr ""
"Wykorzystanie: svnlook autor ŚCIEŻKA_W_REP\n"
"\n"
"Podaje autora.\n"

#: svnlook/main.c:127
msgid ""
"usage: svnlook cat REPOS_PATH FILE_PATH\n"
"\n"
"Print the contents of a file. Leading '/' on FILE_PATH is optional.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook cat KATALOG_REP ŚCIEŻKA_DO_PLIKU\n"
"\n"
"Wypisuje treść podanego pliku. Wiodący '/' w ramach ŚCIEŻKI_DO_PLIKU\n"
"jest opcjonalny.\n"

#: svnlook/main.c:133
msgid ""
"usage: svnlook changed REPOS_PATH\n"
"\n"
"Print the paths that were changed.\n"
msgstr ""
"wykorzytanie: svnlook changed KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje ścieżki do obiektów, które zostały zmienione.\n"

#: svnlook/main.c:138
msgid ""
"usage: svnlook date REPOS_PATH\n"
"\n"
"Print the datestamp.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook date KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje datę.\n"

#: svnlook/main.c:143
msgid ""
"usage: svnlook diff REPOS_PATH\n"
"\n"
"Print GNU-style diffs of changed files and properties.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook diff KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje (w stylu GNU diff) informację o zmienionych plikach i atrybutach.\n"

#: svnlook/main.c:148
msgid ""
"usage: svnlook dirs-changed REPOS_PATH\n"
"\n"
"Print the directories that were themselves changed (property edits)\n"
"or whose file children were changed.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook dirs-changed KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje katalogi, dla których nastąpiła modyfikacja bezpośrednia\n"
"(zmiany atrybutów) bądź pośrednia (zmiany plików znajdujących się w\n"
"katalogu).\n"

#: svnlook/main.c:154
msgid ""
"usage: svnlook help [SUBCOMMAND...]\n"
"\n"
"Describe the usage of this program or its subcommands.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook help [POLECENIE...]\n"
"\n"
"Podaje informacje o używaniu tego programu lub jego poleceń.\n"

#: svnlook/main.c:159
msgid ""
"usage: svnlook history REPOS_PATH [PATH_IN_REPOS]\n"
"\n"
"Print information about the history of a path in the repository (or\n"
"the root directory if no path is supplied).\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook history KATALOG_REP [ŚCIEŻKA_W_REP]\n"
"\n"
"Podaje informacje o historii obiektu o podanej ścieżce w repozytorium\n"
"(przy braku parametru głównego katalogu repozytorium).\n"

#: svnlook/main.c:165
msgid ""
"usage: svnlook info REPOS_PATH\n"
"\n"
"Print the author, datestamp, log message size, and log message.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook info KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje autora, datę/czas, rozmiar opisu zmiany oraz opis zmiany.\n"

#: svnlook/main.c:170
msgid ""
"usage: svnlook log REPOS_PATH\n"
"\n"
"Print the log message.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook log KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje opis zmiany.\n"

#: svnlook/main.c:175
msgid ""
"usage: svnlook propget REPOS_PATH PROPNAME PATH_IN_REPOS\n"
"\n"
"Print the raw value of a property on a path in the repository.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook propget KATALOG_REP ATRYBUT ŚCIEŻKA_W_REP\n"
"\n"
"Wypisuje wartość podanego atrybutu obiektu o podanej ścieżce w repozytorium.\n"

#: svnlook/main.c:180
msgid ""
"usage: svnlook proplist REPOS_PATH PATH_IN_REPOS\n"
"\n"
"List the properties of a path in the repository.\n"
"With -v, show the property values too.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook proplist KATALOG_REP ŚCIEŻKA_W_REP\n"
"\n"
"Wypisuje listę atrybutów obiektu o podanej ścieżce w repozytorium.\n"
"Gdy podano opcję -v, wypisuje także wartości atrybutów.\n"

#: svnlook/main.c:186
msgid ""
"usage: svnlook tree REPOS_PATH [PATH_IN_REPOS]\n"
"\n"
"Print the tree, starting at PATH_IN_REPOS (if supplied, at the root\n"
"of the tree otherwise), optionally showing node revision ids.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook tree KATALOG_REP [ŚCIEŻKA_W_REP]\n"
"\n"
"Wypisuje drzewo prezentujące zawartość repozytorium poniżej podanej\n"
"ścieżki (gdy jej nie podano, zawartość całego repozytorium od głównego\n"
"katalogu począwszy), opcjonalnie podając także identyfikatory wersji.\n"

#: svnlook/main.c:192
msgid ""
"usage: svnlook uuid REPOS_PATH\n"
"\n"
"Print the repository's UUID.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook uuid KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje UUID repozytorium.\n"

#: svnlook/main.c:197
msgid ""
"usage: svnlook youngest REPOS_PATH\n"
"\n"
"Print the youngest revision number.\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnlook youngest KATALOG_REP\n"
"\n"
"Wypisuje numer najnowszej wersji obecnej w repozytorium.\n"

#: svnlook/main.c:874
msgid "Added"
msgstr "Dodano"

#: svnlook/main.c:875
msgid "Deleted"
msgstr "Usunięto"

#: svnlook/main.c:876
msgid "Index"
msgstr "Indeks"

#: svnlook/main.c:876
msgid "Modified"
msgstr "Zmieniono"

#: svnlook/main.c:888
msgid "(Binary files differ)\n"
msgstr "(Binarne pliki różnią się)\n"

#: svnlook/main.c:1019
msgid "unknown"
msgstr "nieznany"

#: svnlook/main.c:1138 svnlook/main.c:1229 svnlook/main.c:1302
#, c-format
msgid "Transaction '%s' is not based on a revision; how odd"
msgstr "Transakcja '%s' nie jest oparta na wersji; dziwne"

#: svnlook/main.c:1168
#, c-format
msgid "'%s' is a URL, probably should be a path"
msgstr "'%s' jest URLem a prawdopodobnie powinien być ścieżką"

#: svnlook/main.c:1171
#, c-format
msgid "Path '%s' does not exist"
msgstr "Ścieżka '%s' nie istnieje"

#: svnlook/main.c:1195
#, c-format
msgid "Path '%s' is not a file"
msgstr "Ścieżka '%s' nie jest plikiem"

#: svnlook/main.c:1270
#, c-format
msgid "Can't create directory '%s'"
msgstr "Nie można stworzyć katalogu '%s'"

#: svnlook/main.c:1282
msgid "Can't create temporary directory"
msgstr "Nie można stworzyć katalogu tymczasowego"

#: svnlook/main.c:1382
msgid ""
"REVISION PATH <ID>\n"
"-------- ---------\n"
msgstr ""
" WERSJA ŚCIEŻKA<ID>\n"
"-------- -----------\n"

#: svnlook/main.c:1387
msgid ""
"REVISION PATH\n"
"-------- ----\n"
msgstr ""
" WERSJA ŚCIEŻKA\n"
"-------- -------\n"

#: svnlook/main.c:1424
#, c-format
msgid "Property '%s' not found on path '%s'"
msgstr "Atrybutu '%s' nie znaleziono w ścieżce '%s'"

#: svnlook/main.c:1578 svnlook/main.c:1733
msgid "Missing repository path argument"
msgstr "Brak parametru podającego ścieżkę w repozytorium"

#: svnlook/main.c:1639
msgid ""
"general usage: svnlook SUBCOMMAND REPOS_PATH [ARGS & OPTIONS ...]\n"
"Note: any subcommand which takes the '--revision' and '--transaction'\n"
" options will, if invoked without one of those options, act on\n"
" the repository's youngest revision.\n"
"Type \"svnlook help <subcommand>\" for help on a specific subcommand.\n"
"\n"
"Available subcommands:\n"
msgstr ""
"ogólne wykorzystanie: svnlook POLECENIE KATALOG_REP [PARAMETRY i OPCJE...]\n"
"Uwaga: wszystkie polecenia obsługujące opcje '--revision' i '--transaction'\n"
" mogą być uruchamiane bez tych opcji, działając wówczas na najnowszej\n"
" wersji obecnej w repozytorium.\n"
"Komenda \"svnlook help <polecenie>\" prezentuje informacje o podanym\n"
"poleceniu.\n"
"\n"
"Dostępne polecenia:\n"

#: svnlook/main.c:1709
msgid "Missing propname and repository path arguments"
msgstr "Brak nazwy atrybutu i ścieżki obiektu w repozytorium."

#: svnlook/main.c:1715
msgid "Missing propname or repository path argument"
msgstr "Brak nazwy atrybutu lub ścieżki obiektu w repozytorium."

#: svnlook/main.c:1853
msgid "Invalid revision number supplied"
msgstr "Podano błędny numer wersji"

#: svnlook/main.c:1894
msgid ""
"The '--transaction' (-t) and '--revision' (-r) arguments can not co-exist"
msgstr "Opcje '--transaction' (-t) i '--revision' (-r) nie mogą występować równocześnie"

#: svnlook/main.c:1951
msgid "repository argument required\n"
msgstr "wymagane jest podanie repozytorium\n"

#: svnlook/main.c:1959
#, c-format
msgid "'%s' is a URL when it should be a path\n"
msgstr "'%s' jest URLem a powinien być ścieżką\n"

#: svnlook/main.c:2005
#, c-format
msgid ""
"subcommand '%s' doesn't accept option '%s'\n"
"Type 'svnlook help %s' for usage.\n"
msgstr ""
"polecenie '%s' nie obsługuje opcji '%s'\n"
"Użyj 'svnlook help %s' by uzyskać więcj informacji\n"

#: svnversion/main.c:125
msgid ""
"usage: svnversion [OPTIONS] WC_PATH [TRAIL_URL]\n"
"\n"
" Produce a compact \"version number\" for the working copy path\n"
" WC_PATH. TRAIL_URL is the trailing portion of the URL used to\n"
" determine if WC_PATH itself is switched (detection of switches\n"
" within WC_PATH does not rely on TRAIL_URL). The version number\n"
" is written to standard output. For example:\n"
"\n"
" $ svnversion . /repos/svn/trunk \n"
" 4168\n"
"\n"
" The version number will be a single number if the working\n"
" copy is single revision, unmodified, not switched and with\n"
" an URL that matches the TRAIL_URL argument. If the working\n"
" copy is unusual the version number will be more complex:\n"
"\n"
" 4123:4168 mixed revision working copy\n"
" 4168M modified working copy\n"
" 4123S switched working copy\n"
" 4123:4168MS mixed revision, modified, switched working copy\n"
"\n"
" If invoked on a directory that is not a working copy, an\n"
" exported directory say, the program will output \"exported\".\n"
"\n"
"Valid options:\n"
msgstr ""
"wykorzystanie: svnversion [OPCJE] KATALOG_ROBOCZY [KOŃCÓWKA_URL]\n"
"\n"
" Generuje zwarty \"numer wersji\" dla podanego katalogu w ramach kopii\n"
" roboczej. KOŃCÓWKA_URL jest końcową częścią URL używaną do sprawdzenia,\n"
" czy podany katalog nie był repozycjonowany poleceniem switch (użycie\n"
" części URL dotyczy tylko tego katalogu, detekcja dla zawartych w nim\n"
" obiektów z tego parametru już nie korzysta).\n"
" Wyliczony numer wersji jest wypisywany na standardowe wyjście, np.:\n"
"\n"
" $ svnversion . /repos/svn/trunk \n"
" 4168\n"
"\n"
" Wynik będzie pojedynczym numerem jeśli kopia robocza zawiera\n"
" pojedynczą wesję, nie modyfikowaną i nie repozycjonowaną poleceniem\n"
" switch. W bardziej złożonych wypadkach numer może mieć następującą\n"
" postać:\n"
"\n"
" 4123:4168 kopia robocza zawiera więcej niż jedną wersję\n"
" 4168M kopia robocza jest zmodyfikowana w stosunku do repozytorium\n"
" 4123S kopia robocza jest repozycjonowana\n"
" 4123:4168MS wszystkie te efekty równocześnie\n"
"\n"
" Przy uruchomieniu na katalogu, który nie jest kopią roboczą (np. na\n"
" katalogu będącym wynikiem eksportu), program wypisze \"exported\".\n"
"\n"
"Obsługiwane opcje:\n"

#: svnversion/main.c:181
msgid "do not output the trailing newline"
msgstr "nie wypisuj końcowego znaku nowego wiersza"

#: svnversion/main.c:182
msgid "last changed rather than current revisions"
msgstr "ostatnia zmieniona a nie aktualna wersja"

#: svnversion/main.c:265
#, c-format
msgid "'%s' not versioned, and not exported\n"
msgstr "%s' nie podlegające zarządzaniu wersjami i nie eksportowane\n"

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@subversion.tigris.org
For additional commands, e-mail: dev-help@subversion.tigris.org
Received on Wed May 5 01:06:08 2004

This is an archived mail posted to the Subversion Dev mailing list.

This site is subject to the Apache Privacy Policy and the Apache Public Forum Archive Policy.