[svn.haxx.se] · SVN Dev · SVN Users · SVN Org · TSVN Dev · TSVN Users · Subclipse Dev · Subclipse Users · this month's index

RE: Deadlock-like behaviour of svnserve in multi-threaded mode (-T)

From: Stroleny, Jakub <jakub.stroleny_at_siemens.com>
Date: Wed, 4 Jul 2018 11:37:47 +0000

Hi,

we're struggling with this issue again, but we're able to reproduce it now.
We have tested issue on svn 1.9.7 and 1.10.0 and it seems it is still valid.

I wrote some simple application to reproduce the issue. I've
described it in comment, see related issue https://issues.apache.org/jira/browse/SVN-4626
The application needs to be run probably multiple times to reproduce it correctly.

Basically, it seems that it is reproducible only when svnserve is running on Windows machine.
I did some tests on svnserve running on Linux machine and issue did not occur.

The client application is stuck on socket read from svnserve and there is no response
from server. We have network dumps and process monitor dumps, but
there isn't any response or network traffic when issue occurs.
The client application is blocked on the connection and no progress is done
until we free some other connection to svnserve.

Can someone help us with analysis for this issue? I can provide more details if needed.
I had suspicious on svnserve.c:min_thread_count property, which is by default set to 1, but
we have 5+ concurrent connection, so that pool do not have enough workers to process
incoming requests. I have tried suggestion with "--min-threads" and "--max-threads" as
described also in previous replies, but without any change - it has same behavior as before.
Is there anything more what can we do to debug/trace this issue more?

Thank you,
Jakub Stroleny

-----Original Message-----
From: Daniel Shahaf [mailto:danielsh_at_apache.org]
Sent: Tuesday, November 22, 2016 5:53 PM
To: dev_at_subversion.apache.org
Subject: Re: Deadlock-like behaviour of svnserve in multi-threaded mode (-T)

Ping. Has anyone looked into the network dump to try and understand what's happening here?

-----------------
Siemens Industry Software, s.r.o.
Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
IČ 256 51 897
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58222

Důležité upozornění: Tato zpráva má jen informativní charakter. Obsah této zprávy odesílatele nezavazuje a odesílatel nemá v úmyslu touto zprávou uzavřít smlouvu, přijmout nabídku, potvrdit uzavření smlouvy ani nezakládá předsmluvní odpovědnost jejího odesílatele, ledaže je odesílatelem ve zprávě uvedeno výslovně jinak. Obsah této zprávy (včetně příloh) je důvěrný. Pokud nejste zamýšleným adresátem této zprávy, zpřístupnění, kopírování, distribuce nebo jiné užití obsahu zprávy je zakázáno a v takovém případě, prosím, okamžitě informujte odesílatele a poté zprávu (vč. příloh) odstraňte z Vašeho systému.
Received on 2018-07-04 13:38:51 CEST

This is an archived mail posted to the Subversion Dev mailing list.

This site is subject to the Apache Privacy Policy and the Apache Public Forum Archive Policy.